{عصر معماری،دانلود معماری،اخبار معماری،مستند معماری،معماری}

صفحه خانگی|افزودن به علاقه مندی ها
  
تبلیغات

ویلای رویان،کاری از گروه معماری خان زاده

ویلای رویان،کاری از گروه معماری خان زادهویلای رویان،کاری از گروه معماری خان زاده

KHANZADEH GROUP
REZA KHANZADEH
ROUYAN-IRAN
1393(2014)

هوشنگ سیحون درگذشت.

هوشنگ سیحونهوشنگ سیحون
ﺑﺎ ﻗﻠﺐ ﺷﮑﺴﺘﻪ ﻭ ﻧﻬﺎﯾﺖ ﺗﺎﺳّﻒ ، ﺍﻋﻼﻡ ﻣﯽﺩﺍﺭﻡ ﮐﻪ ﭘﺪﺭﻡ ﺍﺳﺘﺎﺩ ﺳﯿﺤﻮﻥ " ﭘﺪﺭ ﻣﻌﻤﺎﺭﯼ ﻧﻮﯾﻦ ﺍﯾﺮﺍﻥ " ﺑﻪ
ﺳﻔﺮ ﺁﺑﺪﯼ ﭘﯿﻮﺳﺖ ....
ﺍﯾﻦ ﺧﺒﺮﯼ ﺑﻮﺩ ﮐﻪ ﺍﻣﺮﻭﺯ ﺳﺮﮐﺎﺭ ﺧﺎﻧﻢ ﻣﺮﯾﻢ ﺳﯿﺤﻮﻥ ، ﻓﺮﺯﻧﺪ ﺍﺳﺘﺎﺩ ﻫﻮﺷﻨﮓ ﺳﯿﺤﻮﻥ ، ﺁﻥ ﺭﺍ ﺍﻋﻼﻡ ﮐﺮﺩ!
ﺍﺳﺘﺎﺩ ﻫﻮﺷﻨﮓ ﺳﯿﺤﻮﻥ ، ﻣﻌﻤﺎﺭ، ﻃﺮﺍﺡ، ﻧﻘﺎﺵ ﻭ ﻣﺠﺴﻤﻪ ﺳﺎﺯ ﻭ ﺭﺋﯿﺲ ﭘﯿﺸﯿﻦ ﺩﺍﻧﺸﮑﺪﻩ ﻫﻨﺮﻫﺎﯼ ﺯﯾﺒﺎﯼ
ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩ ﺗﻬﺮﺍﻥ ، ﻣﺘﻮﻟﺪ ﺳﺎﻝ 1299 ﻫﺠﺮﯼ ﺷﻤﺴﯽ ، ﭘﺲ ﺍﺯ ﺑﯿﺶ ﺍﺯ 35 ﺳﺎﻝ ﺩﻭﺭﯼ ﺍﺯ ﻭﻃﻦ ،
ﺍﻣﺮﻭﺯ ﺩﯾﺎﺭ ﻓﺎﻧﯽ ﺭﺍ ﻭﺩﺍﻉ ﮔﻔﺖ ﻭ ﺟﺎﻭﺩﺍﻧﻪ ﺷﺪ.
ﺍﺯ ﻫﻮﺷﻨﮓ ﺳﯿﺤﻮﻥ ﻫﻤﻮﺍﺭﻩ ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﭘﺪﺭ ﻣﻌﻤﺎﺭﯼ ﻧﻮﯾﻦ ﺍﯾﺮﺍﻥ ﻧﺎﻡ ﺑﺮﺩﻩ ﻣﯿﺸﻮﺩ ، ﭼﺮﺍﮐﻪ ﺍﯾﺸﺎﻥ ﺩﺭ ﻃﻮﻝ
ﺳﺎﻟﻬﺎﯼ ﻋﻤﺮ ﺧﻮﺩ ، ﺍﺯ ﻫﯿﭻ ﺭﺍﻫﯽ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮﺭ ﺍﺭﺗﻘﺎﺀ ﺳﺒﮏ ﻣﻌﻤﺎﺭﯼ ﺍﯾﺮﺍﻥ ﻭ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺁﻥ ﺩﺭ ﺭﺩﻩ ﻫﺎﯼ
ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻓﺮﻭﮔﺬﺍﺭ ﻧﺒﻮﺩﻩ ، ﻭ ﻫﻤﻮﺍﺭﻩ ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﺗﺎﺛﯿﺮﮔﺬﺍﺭ ﺗﺮﯾﻦ ﺍﺳﺘﺎﺩ ﻣﻌﻤﺎﺭﯼ ﺑﻪ ﺣﺴﺎﺏ ﻣﯿﺎﯾﺪ
ﺁﺭﺍﻣﮕﺎﻩ ﻫﺎﯼ ﺑﻮﻋﻠﯽ ﺳﯿﻨﺎ، ﺧﯿﺎﻡ، ﻓﺮﺩﻭﺳﯽ ﻭ ﮐﻤﺎﻝ ﺍﻟﻤﻠﮏ ﺍﺯ ﺟﻤﻠﻪ ﻣﻌﺮﻭﻑ ﺗﺮﯾﻦ ﺁﺛﺎﺭ ﻣﻌﻤﺎﺭﯼ ﺍﯾﻦ
ﻣﻌﻤﺎﺭﯼ ﺑﺰﺭﮒ ﺍﺳﺖ.
ﻫﻮﺷﻨﮓ ﺳﯿﺤﻮﻥ ﺭﺷﺘﻪ ﻣﻌﻤﺎﺭﯼ ﺭﺍ ﺩﺭ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﻭ ﭘﺎﺭﯾﺲ ﺗﺤﺼﯿﻞ ﮐﺮﺩﻩ ﺑﻮﺩ، ﺑﻪ ﻣﺪﺕ ۱۹ ﺳﺎﻝ ﺩﺭ ﺩﺍﻧﺸﮑﺪﻩ
ﻫﻨﺮﻫﺎﯼ ﺯﯾﺒﺎﯼ ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﺑﻪ ﺗﺪﺭﯾﺲ ﻭ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻣﺸﻐﻮﻝ ﺑﻮﺩ.
ﺍﻭ ﺑﯿﻦ ﺳﺎﻝ ﻫﺎﯼ ۱۳۴۱ ﻭ ۱۳۴۷ ﺭﯾﺎﺳﺖ ﺍﯾﻦ ﺩﺍﻧﺸﮑﺪﻩ ﺭﺍ ﺑﻪ ﻋﻬﺪﻩ ﺩﺍﺷﺖ ﻭ ﺩﺭ ﺍﯾﻦ ﺩﻭﺭﺍﻥ ﺭﺷﺘﻪ ﻫﺎﯼ
ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ ﻭ ﻫﻨﺮﻫﺎﯼ ﻧﻤﺎﯾﺸﯽ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺭﺷﺘﻪ ﻫﺎﯼ ﺩﺭﺳﯽ ﺍﻓﺰﻭﺩ.
ﺍﺳﺘﺎﺩ ﺳﯿﺤﻮﻥ ﺩﺭ ﺍﻭﺍﯾﻞ ﺩﻫﻪ ۱۳۳۰ ﺑﺎ ﻣﻌﺼﻮﻣﻪ ﻧﻮﺷﯿﻦ ( ﺳﯿﺤﻮﻥ ) ، ﻧﻘﺎﺵ ﺍﺯﺩﻭﺍﺝ ﮐﺮﺩ.
ﺍﻭ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺍﻧﻘﻼﺏ ﺑﻪ ﻣﺪﺕ ﯾﮏ ﺳﺎﻝ ﻣﻤﻨﻮﻉ ﺍﻟﺨﺮﻭﺝ ﺑﻮﺩ ﻭ ﺳﭙﺲ ﺑﺮﺍﯼ ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺍﺯ ﺍﯾﺮﺍﻥ ﺧﺎﺭﺝ ﺷﺪ ﮐﻪ
ﺳﺎﻝ ﻫﺎﯼ ﭘﺎﯾﺎﻧﯽ ﻋﻤﺮ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺩﺭ ﺁﻣﺮﯾﮑﺎ ﻭ ﮐﺎﻧﺎﺩﺍ ﺍﻗﺎﻣﺖ ﺩﺍﺷﺖ.
ﯾﺎﺩﺵ ﮔﺮﺍﻣﯽ ﺑﺎﺩ
وب سایت عصر معماری ، ﺩﺭﮔﺬﺷﺖ ﺍﯾﻦ ﺍﺳﺘﺎﺩ ﺑﺰﺭﮒ ﺭﺍ ﺑﻪ ﻫﻤﻪ ﻓﺮﺯﻧﺪﺍﻥ
ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﻌﻤﺎﺭﯼ ﺍﯾﺮﺍﻥ ، ﻭ ﺑﻪ ﺧﺼﻮﺹ ﺧﺎﻧﻮﺍﺩﻩ ﺍﯾﻦ ﻣﺮﺩ ﺑﺰﺭﮒ ، ﺗﺴﻠﯿﺖ ﻋﺮﺽ ﻣﯿﮑﻨﺪ.
ﺑﺎﺷﺪ ﺗﺎ ﺭﺍﻩ ﺍﯾﺸﺎﻥ ﻫﻤﻮﺍﺭﻩ ﺍﺩﺍﻣﻪ ﯾﺎﺑﺪ

اختتامیه اولین دوره مسابقه کشوری کوشک کاغذی

مسابقه کشوری کوشک کاغذیمسابقه کشوری کوشک کاغذی

مسابقه کشوری کوشک کاغذیمسابقه کشوری کوشک کاغذی


انجمن علمی معماری بوعلی با همکاری معاونت فرهنگی دانشگاه بوعلی سینا همدان مسابقه کشوری کوشک کاغذی در تاریخ یازدهم لغایت سیزدهم اردیبهشت ماه 93 در دانشکده هنر و معماری بوعلی همدان با 35 گروه از شهر هایی چون تهران, مشهد, اصفهان, ساری, سمنان, سبزوار, اراک, شیراز و همدان برگزار نمود.


مسابقه کوشک کاغذی که با هدف بسط و گسترش طراحی و ساخت دیجیتال بین دانشجویان معماری پایه های خود را بنا نهاد در برگزیدگان خود نیز شاهد بود که دو گروه اول و سوم طرح هایی پارامتریک و مبتنی بر مدل سازی با نرم افزارهایی چون گراس هاپر را ارائه داده بودند. گروه های شرکت کننده در زمانی حدود 23 ساعت فرصت داشتند سازه های خود را بسازند. تجربه ی ساخت سازه ها در یک محیط بنا به اذعان شرکت کننده گان از نقاط قوت مسابقه بود, در نهایت پس از تکمیل سازه ها داوری در دو بخش ایتم های داوری و بارگذاری ادامه پیدا کرد.


گروه داوری مسابقه که از سرشناسان معماری دیجیتال و اساتید با سابقه در حوزه های معماری اسلامی و فناوری معماری تشکیل شده بود بدین شرح می باشند:

· جناب دکتر محمدرضا عراقچیان( دکتری معماری از دانشگاه تهران, عضو هیئت علمی معماری دانشگاه بوعلی سینا)

· جناب دکتر صاحب محمدیان منصور ( دانشجوی دکتری معماری دانشگاه شهید بهشتی, عضو هیئت علمی معماری داشگاه بوعلی سینا)

· جناب دکتر اندجی گرمارودی ( دانشجوی دکتری معماری دانشگاه تهران, مدرس دوره های Fablab دانشگاه تهران و از نویسندگان کتاب معماری دیجیتال)

· مهندس امیرعلی امیراکبری ( کارشناسی ارشد از دانشگاه شهید بهشتی, مدرس دوره های FabLab در دانشگاه تهران)

· مهندس زوبین خبازی ( کارشناس ارشد در تکنولوزی های نوین در معماری از مدرسه معماری AA لندن)

· مهندس امیر رضاییان( دانشجوی دکتری دانشگاه تهران و مدرس هسته سیستم های هوشمند در معماری دانشگاه شهید بهشتی).

پس از داوری این عزیزان و گذر از مرحله ی بارگذاری برگزیدگان مسابقه جلوه نمودند. در مراسمی که در تاریخ سیزدهم اردیبهشت ماه در سالن آمفی تئاتر دانشکده هنر و معماری بوعلی با حضور تیم داوری, معاونت فرهنگی دانشگاه و رییس دانشکده هنر و معماری از برگزیدگان تقدیر به عمل آمد. گروه های برگزیده مسابقه بدین شرح می باشند:

گروه نخست:

· آقای سینا رضایی از دانشگاه مازندران

· آقای میلاد مهدی زاده از دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرستان نور

گروه دوم:

· آقای سید رسول مقیمی از دانشگاه بوعلی همدان

· آقای علیرضا زارعی از دانشگاه بوعلی همدان

· آقای مسعود خلعت پور از دانشگاه بوعلی همدان

گروه سوم:

· آقای آرمین اکبری از موسسه آموزش عالی خیام مشهد

· آقای حسن بهمنش از دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد

· آقای کامیار احمدی آذری از دانشگاه آزاد واحد مشهد

مسابقه کشوری کوشک کاغذیمسابقه کشوری کوشک کاغذی

مسابقه کشوری کوشک کاغذیمسابقه کشوری کوشک کاغذی

مسابقه کشوری کوشک کاغذیمسابقه کشوری کوشک کاغذیبنای ما ادامه این مسابقه در سال های آتی برای ایجاد یک محفل برای علاقه مندان به معماری دیجیتال می باشند, امید است که بدین هدف نایل آییم.

"احسان عرب انواری دبیر اجرایی مسابقه"

همه عکسها در ادامه مطلب ...

مسابقه کشوری طراحی سردر دانشگاه میبد

انجمن علمی معماری دانشگاه هنر اصفهان با مشارکت بنیاد میبدی مسابقه ی کشوری طراحی سردر دانشگاه میبد (یزد) را برگزار می نماید.
به گزارش عصر معماری، انجمن علمی معماری دانشگاه هنر اصفهان با مشارکت بنیاد میبدی و اساتید محترم دانشگاه های اصفهان و یزد ، قصد برگزاری مسابقه ی کشوری طراحی سردر دانشگاه میبد (یزد) را دارد.

جهت ثبت نام ، نام و نام خانوادگی سرگروه به همراه تلفن همراه به ایمیل مسابقه ارسال گردد.

تمام اطلاعات مورد نیاز برای طراحی به همراه شرایط و ضوابط داوری ،بلافاصله پس از ثبت نام به ایمیل سرگروه ارسال خواهد شد.

شرکت دراین مسابقه برای افراد حرفه ای و دانشجویان آزاد است.
آخرین مهلت برای ثبت نام در مسابقه : 93/01/25
آخرین مهلت برای ارسال آثار : 93/02/25

ایمیل مسابقه : Anjoman@live.com
مسابقه کشوری طراحی سردر دانشگاه میبدمسابقه کشوری طراحی سردر دانشگاه میبد

امتحان ارشد،ارزیابی دانشجو یا بیلبورد طراح سئوال !

کارشناسی ارشد معماریکارشناسی ارشد معماری


آرونا به نقل از احمد پوراكبر یکی از کاربران سایت خود می نویسد:

هرساله اواسط بهمن ماه آزمون کارشناسی ارشد برگزار می شود، آزمونی که هدف آن می باید ارزیابی دانش و فهم کسب شده حاصل از چهارسال تحصیل در این رشته باشد تادر نهایت جواز ادامه تحصیل دردانشگاه را صادر کند.
اما این ارزیابی چقدر صحیح می تواند باشد و کدامین توانایی های دانشجویان مورد ارزیابی قرار می گیرد مسئله ای است که خود جای تحقیق و ارزیابی دارد. در این مقاله نگاهی اجمالی به نحوه ارزیابی آزمون رشته معماری-معماری می پردازیم با این نظر که دیگر شاخه های معماری هم کم و بیش شرایط مشابه ای دارند.
دروس فنی ساختمان
این بخش شامل تنظیم شرایط محیطی، تاسیات الکتریکی و مکانیکی ، ایستایی و سیستم های ساختمانی عناصر، جزییات و مصالح ساختمانی می شود . بخش اعظم سوالات مطرح شده تصاویری هستند که عیناً در کتابها و جزوات اساتید شناخته شده این رشته موجود هستند و داوطلب اگر تصاویر و اسم های موجود در کتاب ها و جزوات مربوطه را بخاطر سپرده باشد می تواند بیشتر سئوالات را پاسخ دهد و یا باحفظ کردن فرمول ها وضوابط برای پاسخگویی به بخشی از سئوالات کفایت می کند ، در کل شاید بتوان گفت برای پاسخگویی به سئوالات احتیاجی به دانش کسب شده در چهارساله گذشته نیست و داوطلبان می توانند با مطالعه منابع معرفی شده راه چهارساله را در چند ماه بروند! حتی اگر داوطلب این چهارسال رشته دیگری( بطور مثال برق،کامپیوترو...) خوانده باشد . دور از انتظار نیست که بهترین نتیجه در اکثر بخش ها برای داوطلبینی باشد که از توان حفظی بالاتری برخوردارباشند.
اما اینکه فهم هرچیزی ازبخاطر سپردن آن حاصل نمی شود امری بدیهی است ،اما طرح اینگونه سئوالات حفظی در درس فنی وفهمی آزمون معماری با چه هدفی صورت می گیرد را می توان با مطابقت منابع معرفی شده وسئوالات متوجه شد.در حقیقت داوطلب برای پاسخ صحیح زدن به سئوالات گزینه ای بجز مطالعه کتاب ها وجزوات طراح سئوال و یا شرکت در کلاس ایشان را ندارد.اینگونه طراحی آزمون غیر از سطحی کردن ارزیابی ممکن است باعث محرومیت عده ای از داوطلبینی شود که به هر دلیلی به این منابع دسترسی نداردهرچند که استحقاق قبولی در آزمون و ادامه تحصیل در دانشگاه را داشته باشند.
از جنبه دیگر جای پرسش است که آیا مولف این منابع یا طراح سئوال ، که بی شک خود مسلط بر اشکال و مفاهیم کتاب های تالیفی خود است، توانسته با اتکا به این اطلاعات دستاوردی در سازه،تاسیسات وتنظیم شرایط محیطی معماری جهان داشته باشد؟
واینکه مطالعه این منابع به چه میزان در شناخت خصوصیات وکارکرد مصالح ساختمانی می توانند نقش داشته باشد؟
در بخش تاریخ و مبانی نظری ،قسمت تاریخ از وزن بیشتری نسبت به بخش مبانی برخوردار است و غالب سئوال ها، داوطب را در مورد نام ها ، تصاویرمکان ها مورد پرسش قرار می دهد که جوابگویی به این پرسش ها مستلزم حفظ کردن تصاویر،نام مکان ها ، سبک ها وحتی افراد است . در حقیقت تفاوتی ماهیتی با امتحان تاریخ رشته های نظری ندارد.
در صورتیکه به نظرمی رسد برای یک معمار نحوه مواجه شدن معماران پیشین وهم عصر خود با معماری وشهرسازی وکسب تجربه ودرس گرفتن از آنها مهمتر از به خاطر سپردن اسم وآثارآنها باشد، وهمین طوردر مورد سبک ها ونظریه ها، آشنایی با نحوه چگونه نگریستن به معماری و جهان بینی مهم تر است تا بخاطر سپردن اینکه چه کسی کدام ایده را داده و درکدام سبک کار کرده. بی شک در هنگام آشنا شدن با بناها و راه حل معماران آنها با نام معمار بنا هم آشنا می شویم ،اما عکس این قضیه جای سئوال و تامل دارد ،دور از ذهن نیست که داوطلب با دیدن اینگونه سئوالات اهمیت بیشتری به حفظ کردن اسم ها بدهد تا فهمیدن و پیداکردن راه حل.
بطور کلی دررشته معماری به چه شکلی،به چه نحوی ،چگونه ،مهم تر از چه کسی ،چه تاریخی،کجا به نظر می رسد زیرا که حفظ کردن اطلاعات منجر به درست فکر کردن و تولید راه حل برای معماری نمی شود.ساختمان های بی اصول وبی هویت امروزکه بدون در نظر گرفتن موارد اقلیمی و فرهنگی ساخته می شوند هم گواه همین موضوع هستند که از گذشتگان نام ، شعارها وظواهر کارشان در معماری امروز ایران نمود داشته ، نه نحوه فکر کردن ومواجه شدن با شرایط.
آیا دانستن نام معمار مسجد جامع عباسی کمکی به فهم ما از معماری این مسجد و نگرش وراه حل معمارش می کند؟
و یا فهمیدن تفاوت مسجد جامع اصفهان وکرمان چه نتیجه ای برای معماری ومحیط آکادمیک معماری دارد؟
درک عمومی منظر هم از این قاعده مستثنی نبوده و بیشتر از داوطلب در مورد تصاویر، نام ها و تفاوت باغها و سبک ها پرسش می کند تا چرایی پیدایش باغ ها و راه کارها و نحوه برخوردمعماران با محیط پیرامون وطبیعت.
درک عمومی معماری
این قسمت شاید نزدیک ترین قسمت به حوزه سنجش فهم معمار باشد و با طرح سئوالاتی تجسمی و تحلیلی قسمتی متفاوت از دیگر بخش ها است با این حال در این قسمت هم گاهاً­ می توان سئوالاتی رو دید که عین جمله وعکس کتاب منبع مطرح شده وگزینه درست گزینه موجود در منبع است.
بدون شک اینگونه ارزیابی بصورت مستقیم باعث ضعیف شدن معماری کشورمی شود زیرا که سواد دانشجویان آینده معماری بیشتر بروی حفظیات است تا شناخت،فهم،ادراک ومهارت.
وبه دنبال آن باعث می شود معماران فردا معمارانی شوند که پایه داتش خود را با ورق زدن وکپی کردن وبخاطر سپردن مطالب کتابها، مجلات وسایت ها پی ریزی کرده باشند نه بر تفکر،­تجزیه وتحلیل.
یادمان نرود که دانشجویان امروز معماران ساختمان های فردا می ­شوند وساختمان های فردا سازنده انسان های فردا

جایزه معماری سال ۲۰۱۴ برای طراح خانه‌های مقوایی

شیگرو بان، معمار ژاپنی برنده جایزه معماری پریتزکر سال ۲۰۱۴ شد. این جایزه که هر سال اعطا می‌شود مهم‌ترین جایزه در رشته معماری به حساب می‌‌آید. بان به طراحی‌های مدرن و بشردوستانه خود معروف است.

شیگرو بانشیگرو بان


برای دومین سال متوالی یک معمار ژاپنی به نام شیگرو بان جایزه پریتزکر را از آن خود کرد. این معتبرترین جایزه در رشته معماری است.
تام پریتزکر، رئیس بنیاد پریتزکر گفت که شیگرو بان، معمار ژاپنی جهان را به جای بهتری برای زندگی تبدیل کرده است. او در توضیح علت انتخاب بان برای این جایزه، کار این معمار ۵۶ ساله را ظریف و نوآورانه نامید.
رئیس بنیاد پریتزکر، شیگرو بان را همچنین به خاطر ارائه طرح‌های بشردوستانه ستود.
این معمار ژاپنی در طراحی سرپنا‌ه‌هایی در رواندا، هائیتی و فیلیپین از مواد غیر سنتی مانند مقوا همراه با راه و روشی خلاقانه استفاده کرده است.

ابراز حیرت شیگرو بان
شیگرو بان، معمار ژاپنی از انتخاب خود برای دریافت این جایزه ابراز شگفتی کرده است. او روز سه‌شنبه (۲۵ مارس/ ۵ فروردین) در گفت‌وگو با شبکه تلویزیونی "ان اچ کا"‌ی ژاپن گفت: «من قطعا فکر نمی‌کردم که برای چنین بردی مطرح شوم.»
جایزه پریتزکر از سال ۱۹۷۲ اعطا می‌شود. ارزش این جایزه ۱۰۰ هزار دلار است. فرانک گهری، رنزو پیانو و اسکار نیمایر از معماران برجسته دنیا از جمله برندگان پیشین این جایزه‌ محسوب می‌شوند.
شیگرو بان هفتمین هنرمند ژاپنی است که موفق به کسب این جایزه شده است. در ماه ژوئن قرار است در آمستردام هلند این جایزه به او اعطا شود.

جنبش خزنده هویت‌زدایی - ساناز افتخار زاده

ساناز افتخارزادهساناز افتخارزاده


ساناز افتخار زاده:
در حالی‌که یهودیان می‌کوشند با جعل سند هر طور که هست هخامنشیان یعنی بنیانگذاران ایران را به خود منتسب سازند، تاریخ ایشان از کتاب‌های درسی ما حذف می‌شود؛ در حالی‌که کتاب‌های معماری پرحاشیه از معمارانی چون لیبسکیند، آیزنمن، گهری، حدید و... در زادگاه خود ایشان هم به ندرت یافت می‌شود و هر ساله انبوه کتاب‌های اصل و کپی ایشان روانه بازار معماری ایران می‌شود.

ساناز افتخار زاده*: هنوز خاطره لشکرکشی اروپاییان به قاره‌های آسیا، آفریقا، آمریکا و اقیانوسیه برای برده‌گیری و استعمار فراموش نشده است.
با وجود آنکه در برابر چشم جهان جریان‌های موذی با برنامه‌های دقیق و طولانی‌مدت خود طرح تفرقه‌افکنی میان اقوام و مردم کشورها را می‌ریزند، سرزمین‌ها را به آشوب می‌کشند و با شعارهای فریبنده آزادی‌خواهی و دموکراسی‌طلبی در سایه می‌نشینند تا مستعمره‌های خاکی و فکری نوظهور برای تغذیه ایشان فراهم‌ آید هنوز عده‌ای خیال می‌کنند که استعمارگران صرفا شخصا سوار بر کشتی‌های قدیمی از راه می‌رسند، انگار نه انگار که امروز عصر رسانه است و سفینه آنها امروز همین جعبه سیاهی است که در خانه من و شماست و از راه دور کنترل می‌شود!
و اگر در خوش‌بینی غوطه‌وریم که حرص و طمع ذاتی آنها که خود را نژاد برگزیده می‌دانند برای تسخیر داشته‌های دیگران و تحقیر سایر ملل دنیا تمام شده است سخت در اشتباهیم!
استعمارگری اعتقاد ذاتی و نیاز ایشان برای تسلط بر جهان است. به معنای واژه استعمار دقت کنید: «تسلط مملکتی قوی بر مملکتی ضعیف به بهانه آبادکردن و رهبری مردم آن به سوی ترقی و در واقع به قصد استفاده از منابع طبیعی و نیروی انسانی افراد آن.»
به‌این منظور لازم است که همواره مردم آن کشور در فقری فکری و فرهنگی بمانند که نه هرگز بتوانند امور خود را به دست گیرند و نه پی به اهداف واقعی امپریالیسم ببرند.
امروزه استعمار سیاه جز در موارد ضروری به لشکرکشی‌های چندروزه نمی‌پردازد بلکه بسیار آسان‌تر یافته است که مردم هر منطقه را با کنترل آنچه خود آنها به آن راغب هستند یا می‌توانند راغب شوند به ابزاری برای نیل به اهداف خود تبدیل کند.
سیاست اصلی تصمیم‌گیران پس صحنه روندی کاملا ثابت و مشخص دارد: در گام نخست حمایت از روی کارآمدن کسانی است که بتوانند هر نوع تفکر، آزاداندیشی و رشد فرهنگی را مسدود کند. مثال بارز این رویکرد رژیم صدام حسین و دیگر نمونه‌ها در کشورهای عربی است که امروز به خاک و خون کشیده شده‌اند.
این دیکتاتور به نفع استعمار متفکران و فرهنگ دوستان را سر می‌برد، با سرکوب و ارعاب مردم را عقب مانده، در ترس و عقده نگه می‌دارد، منابع ملی و طبیعی را در اختیار اربابان قرار می‌دهد و با هزینه ملت خود همسایگان را نیز به جای سازندگی در وضعیت دفاعی و تلاطم فرو می‌برد. در حالی‌که به راحتی هرآن‌کس که تفکر می‌کند منزوی یا کشته می‌شود و کسی برای اعتلای فکر و فرهنگ باقی نمی‌ماند، هر زمان که از شدت خشم چشمان مردم کور شود تاریخ دیکتاتور به سر می‌رسد.
این زمان است که غرب حمایت خود را از او برمی‌دارد و با وجهه‌ای حق‌طلبانه و انسان‌دوستانه طرفدار دموکراسی و حقوق اقوام متخاصم و مردمی می‌شود که اکنون قادر به تشخیص مصلحت خود نیستند. با شورش‌های پیاپی و حتی دخالت مستقیم اربابان پیشین که منجر به نابودی کشور می‌شود، در حالی‌که مغرضانه و موذیانه انواع مصادیق تمدنی و فرهنگی مورد حمله و دستبرد قرار می‌گیرند، کشور در وضعیتی فرو می‌رود که سال‌ها از آنچه تحت یک دیکتاتوری بوده عقب‌تر می‌ماند.
اینجاست که از سویی همه به کمک خیرخواهانه! و انسان‌دوستانه غربیان محتاج و راغب می‌شوند و از سوی دیگر آرزوهای به ظاهر حق‌طلبانه مردم متفاوتی را که سال‌ها تحت ظلم و تبعیض تبدیل به آتشفشان‌هایی از خشم و کینه و نفرت و ناآگاهی شده‌اند به مقابله با یکدیگر و تجزیه کشور می‌کشاند و نتایج همه اینها نه رهایی به سوی آزادی و برابری و استقلال و آبادانی که تبدیل به مستعمره‌ای کوچک وابسته به امپریالیسم‌شدن است.
اما در سرزمین‌هایی چون ایران که مردم از فرهنگ و تعقل نبریده‌اند، با مسوولان کشور همکاری می‌کنند و تن به خشونت نمی‌دهند. استعمار برنامه خزنده و طولانی‌تری را طرح‌ریزی می‌کند: تفرقه‌افکنی و هویت‌زدایی.
به ‌این منظور ضمن آنکه بودجه‌های کلانی برای مسموم‌کردن اذهان اقوام مختلف از طریق نویسنده‌های جاعل و مزدور، ماهواره‌ها و انواع رسانه‌ها اختصاص می‌یابد، تلاش گسترده‌ای برای نفوذ در جریانات فرهنگی و هنری سرزمین صورت می‌گیرد؛ چراکه فرهنگ عامل پیوند مردم و حافظه جامعه است، با زدودن و تحریف آن دلبستگی مردم به سرزمین و ملت خود نابود می‌شود و زمینه تضعیف، تجزیه و نهایتا استقرار استعمار فراهم می‌آید.
این ترفند در کشورهای بی‌بنیه‌ای مانند مالزی و دوبی بدون مقاومت انجام می‌شود چون ایشان واقعا سابقه مستحکمی ندارند و به راحتی می‌توان گذشته‌شان را تحقیر و پایمال کرد اما در خاستگاه نخستین تمدن جهان بی‌شک این کار به راحتی ممکن نیست.
ایران تنها کشور این منطقه است که هرگز تن به استعمار نداده است. مردم این کشور می‌میرند اما حتی اگر اختلافات داخلی داشته باشند به بیگانه اعتماد نمی‌کنند.
پس نیل به هدف دشوار است اما ناممکن نیست. یکی از مهم‌ترین ابزار به ثمررساندن طرح خزنده هویت‌زدایی تاثیر بر معماری است.
معماری مهم‌ترین نماد تمدن و مصداق فرهنگی یک کشور است. اگر بتوان معماری کشوری را به طور مستقیم به دست گرفت یا در آموزش دانشگاه و رسانه‌های رنگین و بی‌تخصص معماری که از موهبت عدم‌حق مولف برخوردارند و در آنها می‌توان بر خلاف کشورهای دیگر جهان هر طرحی را از هر طراحی به رایگان اشاعه داد نفوذ کرد و نیز افرادی را که با نشخوار اظهارات معماران و فیلسوفان غربی دچار توهم خود بزرگ‌بینی می‌شوند، نوازش کرد. دژ مستحکم این ملت فتح می‌شود. چنانچه شاهدیم به چه سرعتی بافت و معماری و در نتیجه زندگی و افکار مردم شهرهایی چون تهران، اصفهان، مشهد و تبریز چنان از هویت تهی می‌شود که هرگونه مکان‌یابی، حس تعلق به سرزمین، تشابهات فرهنگی میان اقوام و پیوند به نسل‌های گذشته منهدم می‌شود.
برای تکمیل سناریو هرگونه اهمال، بی‌تخصصی و غرض‌ورزی مسوولان نیز به کار می‌آید: درحالی‌که کشور جعلی اسراییل در باستان‌شناسی که تنها رویکرد آن بازتعریف هویت است هرساله رتبه یک را نصیب خود می‌کند، در ناکارآمدی سازمان میراث فرهنگی ایران که باید تعریف‌کننده بنیان‌های فرهنگی این مردم باشد به خواب می‌رود و پژوهشکده‌اش ویران و باستان‌شناسانش متواری می‌شوند!
در حالی‌که یهودیان می‌کوشند با جعل سند هر طور که هست هخامنشیان یعنی بنیانگذاران ایران را به خود منتسب سازند، تاریخ ایشان از کتاب‌های درسی ما حذف می‌شود؛ در حالی‌که کتاب‌های معماری پرحاشیه از معمارانی چون لیبسکیند، آیزنمن، گهری، حدید و... در زادگاه خود ایشان هم به ندرت یافت می‌شود و هر ساله انبوه کتاب‌های اصل و کپی ایشان روانه بازار معماری ایران می‌شود.
از خود بپرسید، آیا می‌توان کارهای برترین تئوریسین معماری پیتر آیزنمن را که معتقد است:« معماری همواره یک عمل سیاسی است، همانطور که برای نازی‌ها، موسولینی و استالین بوده است، همواره کاری سیاسی باقی می‌ماند.» فقط در حد فرم‌پردازی‌های او بررسی کرد و ساده‌انگارانه از خطوط نیرو و جدول‌های مجازی که با سفسطه به بستر طرح ربط داده می‌شوند الهام گرفت؟
چرا معروف‌ترین جایزه معماری به نام و متعلق به خانواده پریتزکر است که نشریه فوربز از ثروت میلیاردی آنان خبر می‌دهد و مالک هتل‌های هیات در سراسر جهان و چندین مرکز تحقیقات و مراکز هنری و مراکز ویژه یهودیان است؟ چرا دقیقا در زمان جنگ عراق این جایزه به زاها حدید، معمار عراقی‌تبار اما فرم‌گرایی تعلق گرفت که آثار ساخته‌شده قابل توجهی نداشت؟
به ‌این وسیله چنان نفوذی پیدا کرد که حتی در تهران دو پروژه و نیز بزرگ‌ترین پروژه ساختمانی شهر یعنی فاز دو برج میلاد به او واگذار شد. چرا فرانک گهری یهودی به عنوان معمار هزاره معرفی می‌شود در حالی‌که آثارش به طور اتفاقی توسط دستیاران او با برنامه‌های رایانه‌ای تولید می‌شود و حتی خود او تسلطی بر فرم‌دهی به ساختمان‌هایش ندارد و اصولا اگر فرم‌های آن را 180 درجه تغییر دهید یا فشرده کنید، تغییری در ماهیت آن ایجاد نمی‌شود؟!
به چه دلیلی کارهای این معمار در ایران مورد نقد و بررسی و البته الگوبرداری قرار می‌گیرد در حالی‌که معماران ایرانی قوام‌الدین شیرازی را نمی‌شناسند؟! چرا دنیل لیبسکیند این رسالت را بر عهده دارد که در هر کشوری موزه یهودی بر پا کند که نقش مایه تولید فرم آن ستاره داوود باشد و سپس کژ و کوژترین و غیرانسانی‌ترین فضاها را به بستر طرح تحمیل کند و عده‌ای در ایران مقلد آثار او برای بناهای عمومی باشند؟
چرا اگر به هر دلیلی در جایی تصمیم گرفته شود که مجسمه‌هایی غیرانسانی چون کارهای گهری، لیبسکیند و زاها حدید بر پا شود خود این اشخاص شخصا باید تولید‌کننده آن باشند، در حالی‌که این کار نه‌تنها از عهده بسیاری معماران که از عهده نرم‌افزارهای رایانه به تنهایی ساخته است؟! آیا جز این است که این افراد شخصا به دلایل خاصی حمایت می‌شوند و کار آنها ارزش مستقل ندارد؟
به چه دلیل شرکت اتکینز انگلستان که افتخارش کوبیدن بزرگ‌ترین صلیب جهان (برج العرب) در قلب جهان اسلام است باید مشاور طرح سازه غول‌آسای پدیده در مشهد باشد که به کلی بافت و هویت مذهبی آن شهر را زیر سوال خواهد برد؟ چرا باید این مشاور در اصفهان پایتخت فرهنگی ایران مشغول اجرای بزرگ‌ترین طرح مجموعه اجلاس سران غیرمتعهد با طرحی نامتعارف باشد یا در تهران مشغول ارایه پروژه‌ای با نام ابن‌بطوطه پارس؟! و خیلی سر از پا نشناسند که مظاهر تجدد از دوبی به ایران نیز رسیده است.
آیا رواست که معماری به جای فضایی انسانی مانند برندهای مد لباس تبدیل به کالایی تجملی شود و نه هزینه شخصی که سرمایه ملی صرف آن شود؟ آیا جز این است که چنین طرح‌هایی به زیر سوال‌بردن فرهنگ و بافت هر مکانی است که در آن برپا می‌شوند؟ آیا معنازدایی از فرم جز از گسست فرهنگی و نابودی حس تعلق به سرزمین است؟ اگر این آثار چنین ارزشمندند چرا در فلسطین اشغالی نمونه‌ای از آن یافت نمی‌شود؟ چرا اشغالگران تا به این حد به دنبال تجسم معبد سلیمانی هستند که کسی آن را ندیده است و اثری از آن نیست و در ترسیم نقشه‌ها و جزییات آن برای به وجودآوردن سبک معماری چنین اغراق می‌کنند؟
در حالی‌که ما هرگز یک فیلم یا سه‌بعدی شایسته از این همه بناهای تاریخی خود نساخته‌ایم و هرگز درصدد شناختن آنها برنیامده‌ایم، درحالی‌که بزرگ‌ترین شهر خشتی جهان بم در برابر چشمانمان نابود شد و هرگز از خاک برنخاست، در حالی‌که خانه‌های قدیمی تهران به عنوان آخرین نمونه‌های هویتی شهر یکی پس از دیگری تبدیل به مراکز تجاری فولادی و شیشه‌ای می‌شوند. درحالی‌که پارسه در حال پوسیدن و نابودشدن است و محققان و استادان ما هنوز بر سر انکار معماری ایرانی و اسلامی مانده، با وجود این همه مدارک روشن‌تر از روز قادر به دسته‌بندی یا تدوین الگوهای مختلف معماری این سرزمین مقدس نیستند، یهودیان صدها فیلم و ماکت و تاریخ‌سازی درباره معبد خیالی سلیمان کرده‌اند که در زمین غصب‌شده از مسلمانان قرار دارد و از یک بنای موهوم شروع به جعل عناصر معماری چون ستون سلیمانی! و منتسب‌کردن یکسری ستون‌های شبیه به هم در سراسر عالم به ستون سلیمانی کرده‌اند تا در مرحله بعد در غفلت سایرین یک ستون را دلیل بر عظمت و نفوذ تمدن نداشته خود در سراسر جهان کنند در حالی‌که در سرزمین چندهزارساله ما معماران و روشنفکران در حال قلع و قمع اصالت هستند.
این ملت ملتی بود که از راحتی و رفاه گذشت، جنگید و شهید داد، تنها برای اینکه نمی‌خواست کمترین سایه‌ای از بیگانه بر خاک سرزمینش باشد. چه شد که پس از سی و اندی سال از آرمان‌های استقلال و آزادی چنان دلسرد شدیم که اوج قله آرزوی فرهیختگان و معماران سرشناسمان به جای برافراشتن نام ایران شد ساعتی گفت‌وگو و عکس‌گرفتن و در نهایت کرنش‌کردن به دفاتر پرشمار وابستگان به مخوف‌ترین استعمارگر جهان چون امثال زاها حدید، اتکینز، فوستر، BIG, RMJM! خواهید دید آنگاه که به دستان نامعماران خودی تحت هدایت معماران انگلیسی و یهودی فرهنگ و معماری ما از هم گسیخت، چگونه صحنه‌گردانان از پشت پرده به در آمده، با مصحفی از اسناد جعلی و آثاری که بر اساس آن ساخته شده است از اهمیت تاریخ و تمدن و فرهنگ و لزوم حفظ و ادامه آن در هنر و معماری سخن خواهند راند.
وای بر ما اگر امروز به خود نیاییم و در آرزوی دوبی باشیم که امروز به لکه ننگ اعراب و آیینه عبرت آنها تبدیل شده است. وای اگر خود ابزار این طرح خزنده جهانی برای گسست فرهنگی، هویت‌زدایی از شرقیان و مسلمانان، تخدیر مغزها و تخلیه کشورمان از مغزهای متفکر به مقصد آمریکا و مستعمرات بریتانیای کبیر شویم.


* معمار و پژوهشگر

تقابل دو نگرش در معماری حال حاضر ایران!

توسط: عصر معماری در 22 آذر 1392

ساناز افتخارزاده،رضا دانشمیرساناز افتخارزاده،رضا دانشمیرساناز افتخارزاده سردبیر نشریه "معماری و ساختمان" در مطلبی با عنوان "ساختمان پردیس سینمایی پارک ملت، بهانه ­ای برای نقد جریان معماری امروز ایران" با اشاره به اثر پاپیونی شکل رضا دانشمیر که این روزها موجب شهرت این معمار جوان شده، به نقد جریانی در معماری ایران می پردازد که به اعتقاد وی در حال قوت گیری است؛ وی در بخشی از مقاله خود ضمن ابراز خرسندی از آنچه با کنایه "حضور معماران تحصیل کرده" می خواند می نویسد: "اکنون در وحشت آنیم که این طراحان جدید آخرین نفس­های معماری ایران را بگیرند...".

ظاهرا این نوشته از یک سو با پاسخ شدیدی از جانب رضا دانشمیر در قالب جوابیه ای به دفتر مجله مواجه گردیده و از سوی دیگر حمایت گروهی را در پی داشته که اعتقاد به لزوم حضور روح و هویت ملی در معماری دارند و نوع نگاه دانشمیر را رویکردی گرته برداری شده از غرب می دانند؛ رضا دانشمیر که این روزها در کنار مشتریان بخش خصوصی در قالب بناهای مسکونی، طرف قرارداد شرکت توسعه فضاهای فرهنگی شهرداری تهران است، چندین طرح دیگر را نیز از این کارفر در دست کار دارد که از جمله مسجد مقابل پارک شهر پروژه ای است که با توجه به اهمیت ساختاری اسلامی/ایرانی آن، پیش بینی می شود اعتراضات هویت گرایان را با توجه به نوع معماری غرب گرای دانشمیر، در پی داشته باشد.

در ادامه بخش هایی از مطلب ساناز افتخارزاده سردبیر نشریه "معماری و ساختمان" که در در شماره هجدهم این نشریه به چاپ رسیده است می خوانیم:
"از آنجا که این پروژه تجسم جریان فکری خاصی در زمینه معماری است که شاید بتوان آن را Concept گرایی نامید و امروزه در میان فارغ­التحصیلان و معماران جوان به عنوان رویکردی نوین رایج است، برخود لازم دیدم ضمن نگاهی کل نگر با بررسی نکات منفی و مثبت این بنا به عنوان نمونه­ای واقعی از این جریان، تخمینی از معماری نوین ایران، فرای ساخت و سازهای عمومی و تصویری از آینده­ای که این گرایش می­تواند در این عرصه رقم زند به دست دهیم.

متاسفانه علاوه بر طراحی، اکثرا نقد و قضاوت معماری نیز در کشور ما سلیقه­ای است.
تا زمانی که بخواهیم کارهای معماری را صرفا با سلیقه شخصی طراحی و داوری کنیم و زبان مشترک و معیارهای مشخصی برای آموزش، نقد و قضاوت آن نداشته باشیم هرگز پیشرفتی در این زمینه حاصل نخواهد شد و هرقدر تاکید کنیم که معماری باید پیوند خود را با گذشته این سرزمین و بستر طراحی حفظ کند کسی نخواهد پذیرفت.

معماری پدیده­ای میان علم و هنر است و هردوی این عرصه­ها بر مبنای زبان مشترک و شناخت، تسری و ارتقاء می­یابند پس معماری نیز باید در جستجوی زبان مشترک برای رساندن پیام خود و خالقش به مخاطبانش باشد. الفبای این زبان مشترک با مخاطبان در هنر معماری ایران می­تواند مفاهیم شکلی و درونی معماری گذشته ایران، سمبل­ها و نشانه­ها، کیفیت فضایی و الگوبرداری از فرهنگ بومی باشد و دستور علمی این زبان مشترک که به عنوان پایه باید در معماری نوین ما محفوظ گردد ارتباط بنا با بستر طرح، اقلیم، ملاحظات زیست محیطی و همسایگی­های آن است. با این محدودیت­ها، معماری که بتواند اندک واژه­ای بر این زبان مشترک بیافزاید معمار خلاق است و همگان از متخصص و عوام منتظر ادراک این سخن نوین خواهند بود تا بدان بیاندیشند و برای همیشه آن را در تاریخ شکوهمند معماری ایران به یادگار نگه دارند.

برکسی پوشیده نیست که خواسته یا ناخواسته به سوی جهانی شدن می­رویم و در دهکده جهانی فردا ملتی که حرفی برای گفتن نداشته باشد جایی ندارد. جای پرسش است که چرا درحالیکه کانون توجه ارزش یابی جهانی متمرکز بر فرهنگ و تاریخ تمدن و چگونگی تبلور امروزی آن در کشورهای گوناگون شده است معماران جوان ایران به جای آشکار نمودن ارزش­های والا و برکشیدن قابلیت­های شایسته فرهنگی و هنری این سرزمین، استعداد و عمر خود را صرف پرورش Concept های بیگانه­ای می­کنند که کمتر فرصت تجربه فضایی آن را دارند و حتی با شدت و تعصب از آنها دفاع می­کنند.

در حالی که در انتظار پاگرفتن معماری ایرانی اسلامی بودیم، سالها با طرد معماران از صحنه ساخت و ساز و واگذار شدن این عرصه به عده­ای نوکیسه شاهد ساختمان­های کریه و تابوت­های طبقاتی خاکستری بودیم که چون سرطان شهرهای ایران را درنوردیدند. بسیار شاد شدیم که فضای اندکی برای حضور معماران تحصیل کرده گشوده شد. اکنون در وحشت آنیم که این طراحان جدید آخرین نفس­های معماری ایران را بگیرند."

تولید فرم و زیبایی شناسی فرم ها در کلاس کارگاه مصالح و ساخت

جلسه دهم درس کارگاه مصالح و ساخت مورخ 1392/09/10
بخش دوم با رویکرد فرم شناسی و استفاده از مصالح نرم و شکل پذیر آغاز و به خلق فرمهایی جذاب ختم شد.این نشان میدهد که هریک از دانشجویان از نظر فرم شناسی در چه سطحی می باشند.خلاقیت و نوآوری در فرم تولید شده توسط برخی از آنان به شکل چشم گیری طی 3 هفته به مرحله مطلوبی رسید.برخی اما به دلایل گوناگون هنوز نتوانسته اند به مرز طلایی فرم شناسی برسند.

عکس های زیر بخشی از این فعالیت ها را نشان میدهد:

تولید فرم و زیبایی شناسی فرم در کلاس کارگاه مصالح و ساختتولید فرم و زیبایی شناسی فرم در کلاس کارگاه مصالح و ساخت

برای بزرگتر دیدن عکس روی آن کلیک کنید

تولید فرم و زیبایی شناسی فرم در کلاس کارگاه مصالح و ساختتولید فرم و زیبایی شناسی فرم در کلاس کارگاه مصالح و ساخت

برای بزرگتر دیدن عکس روی آن کلیک کنید

تولید فرم و زیبایی شناسی فرم در کلاس کارگاه مصالح و ساختتولید فرم و زیبایی شناسی فرم در کلاس کارگاه مصالح و ساخت

برای بزرگتر دیدن عکس روی آن کلیک کنید

تولید فرم و زیبایی شناسی فرم در کلاس کارگاه مصالح و ساختتولید فرم و زیبایی شناسی فرم در کلاس کارگاه مصالح و ساخت

برای بزرگتر دیدن عکس روی آن کلیک کنید

تولید فرم و زیبایی شناسی فرم در کلاس کارگاه مصالح و ساختتولید فرم و زیبایی شناسی فرم در کلاس کارگاه مصالح و ساخت

ارباب برج‌ها-آرشیتکت برج‌های آسیا کیست؟

اوله شِر ِناوله شِر ِن

اوله شِر ِن، آرشیتکت بزرگ آلمانی یکی از مشهورترین برج‌سازان جهان است. او بخصوص در چین فعالیت می‌کند. برج‌های او گرچه تحسین همگان را برانگیخته‌اند، اما انتقادهایی را هم برایش به ارمغان آورده‌اند.
اوله شِر ِن، آرشیتکت بزرگ آلمانی، ۴۲ ساله است. او تحصیلات‌اش را در لندن به پایان رسانده. حدود ۲۵ ساله بود که در دفتر آرشیتکت بزرگ رم کول‌هاوس به کار مشغول شد. او امروز امپراطوری بزرگ معماری خود را برقرار کرده است. اوله شِر ِن بیشتر در چین زندگی و کار می‌کند.

آسمان خراش,معماری,معماری آسمان خراشهاآسمان خراش,معماری,معماری آسمان خراشها

آسمان‌خراش سال
دو برج کج که در انتها به هم وصل شده‌اند. این آسمان‌خراش با نام برج "CCTV" در شهر پکن، پایتخت چین قرار دارد. این برج مرکز جدید تلویزیون دولتی چین است. این آسمان‌خراش که بخش بیرونی آن شیشه و فولاد است، امسال "آسمان‌خراش سال" لقب گرفت. طراح برجسته‌ی این برج اوله شِرِن، آرشیتکت بزرگ آلمانی است.


آسمان خراش,معماری,معماری آسمان خراشهاآسمان خراش,معماری,معماری آسمان خراشها

دگرگونی و تغییر در معماری
اوله شِر ِن مبنای معماری‌های خود را قبول دگرگونی و تغییر می‌داند و بر این نظر است که این آثار نشانگر نزدیکی چین به غرب‌اند. او می‌گوید نمای شیشه‌ای برج مرکز جدید تلویزیون دولتی چین "CCTV" در پکن نماد شفافیت است. این بزرگ‌ترین برج رسانه‌ای جهان ۱۴ هزار کارمند دارد. اوله شِر ِن می‌گوید بخش "Loop" که دوپایه بزرگ برج را به هم وصل می‌کند نماد ارتباط دوبخش است و گفت‌و‌گوی فرهنگ‌ها را تداعی می‌کند.


آسمان خراش,معماری,معماری آسمان خراشهاآسمان خراش,معماری,معماری آسمان خراشها

برج‌هایی شبیه مجسمه
سبک مینی‌مالیستی اوله شِر ِن در برج‌های او در کوالالامپور، پایتخت مالزی به خوبی نمایان است. این برج که در آن مجموعه‌ای از هتل‌ها و شرکت‌های مختلف فعالیت خواهند کرد، قرار است چون مجسمه‌هایی کشیده سر بر آسمان کشند.


آسمان خراش,معماری,معماری آسمان خراشهاآسمان خراش,معماری,معماری آسمان خراشها

معماری زیست‌محیطی
اوله شِر ِن، آرشیتکت آلمانی، بر این نظر است که "شاخصه معماری خوب از جمله بازتاب دادن محیط زیست آن جامعه است." او در آسمان‌خراش "آنگ‌کاسا رایا" در کوالالامپور در چندطبقه فضایی برای گیاهان مناطق حاره ایجاد کرده که نشانه‌هایی از طبیعت این سرزمین هستند. قرار است در این آسمان‌خراش، در کنار کافه‌های شیک یک نمازخانه مدرن نیز ایجاد شود. این اقدام پاسخی از دید یک آرشیتکت است به گوناگونی فرهنگی در جامعه.


آسمان خراش,معماری,معماری آسمان خراشهاآسمان خراش,معماری,معماری آسمان خراشها

ماها ناخون، بلندترین آسمان‌خراش شهر بانکوک
این برج شیشه‌ای در سال ۲۰۱۶ در بانکوک پایتخت تایلند افتتاح خواهد شد. نام این برج "ماها ناخون" است و ۷۷ طبقه خواهد داشت. "ماها ناخون" بلندترین آسمان‌خراش شهر بانکوک خواهد بود. اوله شِر ِن در ساخت این آسمان‌خراش تعبیر جدیدی از برج‌سازی داشته است. بعضی قسمت‌های این برج شیشه‌ای که در مقابل زمین لرزه مقاوم است، به نظر خراش برداشته‌اند.


آسمان خراش,معماری,معماری آسمان خراشهاآسمان خراش,معماری,معماری آسمان خراشها

حالت بی‌وزنی برای ثروتمندان
آسمان‌خراش ماها ناخون در شهر بانکوک آپارتمان‌های لوکس بسیاری را در خود جای داده است. هر آپارتمانی در بخش‌های "خراش یافته" معماری مخصوص خود را دارد و بعضی قسمت‌ها به نظر می‌آیند که در هوا آویزانند. ساکنان این آپارتمان‌ها این احساس را خواهند داشت که بر فراز بانکوک در حرکت‌اند. منتقدان اوله شِر ِن با قبول این پروژه او را متهم کرده‌اند که در خدمت ثروتمندها قرار گرفته است.


آسمان خراش,معماری,معماری آسمان خراشهاآسمان خراش,معماری,معماری آسمان خراشها

خانه‌سازی برای قشرهای کم درآمد
پروژه "Interlace" مجموعه‌ای عظیم از چند آسمان خراش است که در آنها خانه‌هایی برای قشرهای کم درآمد در کشور سنگاپور ساخته شده‌اند. در این پروژه ۳۱ بلوک بزرگ، شبیه بازی لوگو در کنار هم قرار گرفته‌اند. اوله شِر ِن این اقدام خود را "اوتوپی اجتماعی" نام نهاده و با این اقدام خود زندگی در یکی از گران‌ترین کشورهای دنیا را برای قشرهای کم درآمد ممکن کرده است.


آسمان خراش,معماری,معماری آسمان خراشهاآسمان خراش,معماری,معماری آسمان خراشها

کتابخانه‌ای به بزرگی ۱۵ زمین فوتبال
گرچه پروژه‌های اوله شِر ِن همه راهی به سوی آسمان را طی می‌کنند، اما او سرانجام موافقت کرد بزرگ‌ترین کتابخانه دنیا را در پکن بنا کند. قرار بود این کتابخانه نه به صورت آسمان‌خراش، که در زمینی به مساحت ۱۵ زمین فوتبال بنا شود. رهبری چین اما با این طرح مخالفت کرد و اجرای پروژه متوقف شد.

فیلمنامه و اجزاء بصری آن-برای دانشجویان درس درک و بیان 1

دانشجویان درس درک و بیان1 لطفا به تعاریف و توضیحات زیر دقت نمایید:

فیلم نامه ( ScreenPlay )
فیلم نامه یا سناریو ، متنی است شامل شخصیت ها ، ماجراها و هر آنچه در فیلم روی خواهد داد به صورت یک دستور العمل ، که توسط فیلمنامه نویس یا فیلم نامه نویسان نوشته می شود. فیلم نامه معمولا شامل تمام جزئیات صحنه ، گفت و گو ، کنش و گاه حتی موقعیت و زاویه دوربین است.

سکانس
سکانس یک فصل از فیلم‌نامه‌ است که می‌تواند از یک یا چند صحنه تشکیل شود و یک موضوع را دنبال می‌کند که با پایان یافتن آن موضوع سکانس نیز عوض می‌شود.

صحنه
مکان فیلم برداری را صحنه (Location) گویند. در یک صحنه به فضای حاکم بر آن، بازی بازیگر در صحنه، دیالوگ‌ها و اتفاقاتی که در آن مکان صورت می‌گیرد پرداخته می‌شود. صحنه از یک یا چند پلان تشکیل می‌گردد که ممکن است داخلی یا خارجی و یا روز یا شب یا ساعاتی دیگر باشد.

پلان، نما یا شات
پلان کوچک‌ترین واحد یک فیلم است به عبارت دیگر پلان برشی از یک صحنه است.

مقاطع نوشتن فیلمنامه
ایده
سوژه
خلاصه طرح
سیناپس
فیلمنامه کامل


فیلم نامه نویس ( ScreenWriter - Scenarist )

کسی که مسئول نوشتن تمام یا بخشی از فیلم نامه فیلم است. گاه یک نفر تمام فیلم نامه را می نویسد ، گاه هم چند نفر به طور مشترک فیلم نامه را آماده می کنند.

گاهی فیلم نامه نویس ، با فرستادن فیلم نامه ای ( به دلخواه خود ، فیلم نامه ای نوشته) به نماینده ، خود پیشقدم می شود و این نماینده آن را به یک تهیه کننده مستقل یا یک شرکت فیلم سازی جهت ملاحظه ارائه می کند. ولی یک فیلم نامه نویس با تجربه با یک تهیه کننده در یک جلسه توجیهی ملاقات می کند و چند طرح را که قابل تبدیل به فیلم نامه هستند پیشنهاد می کند. و پس از مورد قبول واقع شدن پیشنهادش آن طرح را به فیلم نامه بدل می کند. گاهی هم تهیه کننده ، طرحی برای فیلم دارد و فیلم نامه نویس را برای پروراندن آن استخدام می کند. مورد آخر به ویژه هنگامی رخ می دهد که تهیه کننده ای که همیشه در جستجوی طرح است ، حقوق یک رمان یا نمایش نامه را می خرد و از فیلم نامه نویس می خواهد که از روی آن یک اقتباس سینمایی ارائه دهد.


مراحل مختلف شکل گیری یک فیلم نامه

فیلم نامه مراحل مختلفی را از سر می گذراند تا به مرحله نهایی برسد. ابتدا یک ایده در ذهن خود فیلم نامه نویس یا تهیه کننده شکل می گیرد. پس از شکل گیری این ایده ، نویسنده یک طرح اولیه که حداکثر در یک صفحه خلاصه شده ارائه می دهد. بعد از این مرحله وقتی که طرحش مورد قبول واقع شد و یا به صورت مستقل ، خودش تصمیم گرفت آن را عملی کند یک پیش نویس آماده می کند. در این پیش نویس ، نویسنده به اختصار خلاصه ای از ماجرا و روش خود را در پرداختن آن ، شرح می دهد و شخصیت ها ، ماجراهای اصلی و ویژگی های مکان ها را بازگو می کند و نیز کلیاتی از تحول درونی شخصیت ها و طرح قصه را باز می گشاید. در مرحله بعد اگر تهیه کننده یا استودیو و یا حتی خودش از مفاد این پیش نویس راضی باشند ، در آن صورت او قصه را می نویسد و کل داستان فیلم را تعریف می کند و صحنه های مختلف را می شکافد. در این مرحله دستنویس اول فیلم نامه آماده می گردد که شامل تمام صحنه ها ، شخصیت ها ، گفت و گوها ، ماجراها و نیز راهنمایی های کلی در مورد بازیگری و کارگردانی است. از این لحظه به بعد فیلم نامه به دفعات و با دخالت تهیه کننده و کارگردان دستکاری می شود. ممکن است در این مرحله ، از فیلم نامه نویس دیگری دعوت شود تا صحنه های خاصی را بازنویسی کند و یا عیب و ایرادهای کار را برطرف سازد.
وقتی فیلم نامه نهایی به صورت تقطیع شده در آمد ، علاوه بر مواردی که در نسخه اول گفته شد حاوی نکاتی در مورد فیلم برداری است.، اما ظرایف کار فیلم برداری را در نهایت کارگردان به کمک مدیر فیلم برداری مشخص می کند.
گرچه فیلم نامه نهایی باید عینا به فیلم برگردانده شود ، اما گاه پیش از فیلم برداری هر نما یا سر صحنه و گاهی نیز فیلم ساز ، به خاطر ویژگی های بازیگران تغییراتی در آن پدید می آورد. بعد از فیلم برداری ، در مرحله تدوین هم احتمالا تغییرات تازه ای در فیلم ایجاد می شود.
وقتی فیلم آماده شد ، یک فیلم نامه به نام فیلم نامه تداوم تدوینی آماده می کنند ( این کار معمولا توسط شخص دیگری جز فیلم نامه نویس اصلی انجام می شود) که شرح کاملی از فیلم بر اساس آنچه اکران می شود است. در این متن ، تمام نماها ، زاویه دوربین و انتقال از نمایی به نمای دیگر ، به همراه تمام گفت و گوها و صداها ذکر می شود. این متن معمولا به صورت کتاب و به عنوان فیلم نامه آن فیلم چاپ می شود.

ویژگی های اصلی یک فیلم نامه خوب

به قول ویلیام گلدمن ( William Goldman)، از جمله فیلم نامه نویسان و اساتید مطرح فیلم نامه نویسی :
« در نوشتن یک فیلم نامه ، مانند هدیه دادن نیت مهم است ...»
این به معنی آن است که هدف و و هر آنچه که قرار است به تماشاگر منتقل شود باید به خوبی از سوی فیلم نامه نویس درک شود و به خوبی نیز به بیننده منتقل شود. این هدف ممکن است هدف هایی چون : ترساندن در به ویژه در فیلم های ترسناک ، خنداندن به ویژه در فیلم های کمدی ، تفکر و تامل در فیلم های خاص و غیر متعارف و ... باشد. در هر حال این هدف هر چه باشد باید به شیوه ای درست و متعالی ارائه شود و نه با دست گذاشتن بر روی سخیف ترین جنبه های بشری. باید به تماشاگر احترام گذاشت و او را به شیوه ای مناسب با فیلم همراه کرد.

• یک فیلم نامه نویس همیشه می تواند از الگوهای موفق و تضمین شده استفاده کند اما هرگز نباید از خلاقیت و نو آوری و ارائه نکات و ویژگی های جدید پرهیز کند. در واقع باید تلاش کند تا اگر می تواند تماشاگرش را در یک تجربه تازه دخیل کند.

• یک فیلم نامه نویس هرگز نباید تماشاگر را فراموش کند. او باید اطلاعات مورد نیاز تماشاگر برای همراهی با فیلم را ، در زمان های مناسب به او بدهد تا او گیج نشود و به دلیل بی اطلاعی قصه را گم نکند. مثلا یکی از اصول فیلم نامه نویسی کلاسیک آن است که شخصیت های مهم و اصلی فیلم باید در یک سوم اول فیلم به بیننده به گونه ای معرفی شوند. و یا در فیلم های جنایی نمی توان از دادن اطلاعاتی که تماشاگر را برای حل معما کمک می کند ممانعت کرد.

• شخصیت پردازی یکی از مهم ترین جنبه های فیلم نامه نویسی است ، آنقدر مهم که حتی برخی فیلم ها بدون برخورداری از ماجرا و قصه خاصی تنها از طریق شخصیت پردازی و همذات پنداری تماشاگر با او فیلم نامه را پیش می برند.

• باید توجه داشت که سینما اول یک رسانه تصویری و بعد یک رسانه صوتی است. دیالوگ لازم و حیاتی است اما نباید در دیالوگ نویسی حتی کوچکترین احساسات را به تماشاگر گوشزد کرد. اگر فضاسازی ، بازی ها و فیلم نامه قوی باشد ، تماشاگر به خوبی حس صحنه را درک می کند و دیگر نیازی به دیالوگ های کشدار و طولانی نیست. در واقع با توجه به ماهیت و ویژگی های شخصیت ها باید دیالوگ ها را نوشت و تا حد ممکن از دیالوگهای موجز و پر عمق استفاده کرد البته منظور ثقیل و سنگین نیست. بنابراین می توان سه ویژگی برای یک دیالوگ مناسب ذکر کرد : خلاصه گفتن ، صحیح گفتن و عدم توضیح واضحات.

• فیلم نامه نویس احتیاج چندانی به شناخت کامل تکنیک سینما ندارد ، ولی تجربه ثابت نموده ،فیلم نامه هایی که ، فیلم نامه نویسانشان با تکنیک سینما آشنایی کامل دارند موفق ترند.

جلسه سوم درس کارگاه مصالح و ساخت

جلسه سوم درس کارگاه مصالح و ساخت مورخ 1392/08/12
در بخش اول با رویکرد تفهیم حجم شناسی،ترسیم گسترش احجام ساده و پیچیده آغاز شد و دانشجویان در این جلسه با طرز کار کردن با فوم 3 میلیمتری و همچنین فارسی بر کردن لبه ها و چسب زدن درست آنان آشنا شدند.

عکس های زیر بخشی از این فعالیت ها را نشان میدهد
ماکت سازی،فوم،گسترش احجامماکت سازی،فوم،گسترش احجام

برای بزرگتر دیدن عکس روی آن کلیک کنید

ماکت سازی،فوم،گسترش احجامماکت سازی،فوم،گسترش احجام

برای بزرگتر دیدن عکس روی آن کلیک کنید

ماکت سازی،فوم،گسترش احجامماکت سازی،فوم،گسترش احجام

طراحي برگزيده كنيسه اولم؛ يادماني از بازی کشتار

طراحي برگزيده كنيسه اولمطراحي برگزيده كنيسه اولم


اين طرح كه برگزيده رقابت طراحي كنيسه اولم براي جامعه ارتودوكس وِينهف مي باشد، توسط دفتر معماري kister scheithauer gross architekten از كلن طراحي و بعد از 20 ماه ساخت و ساز و اتمام آن به روي عموم مردم گشوده شده است. اين كنيسه در سايت تاريخي حساسي، با فاصله فقط چند متر از معبد اصلي كه در1938 هنگام كريستال نچ ( يا شب شيشه اي نام قتل عامي ست كه بر عليه يهوديان برپا شد و به كشتار و انحلال موسسه هاي يهودي انجاميد ) كاملا تخريب شده است ، قرار دارد.

اين مكعب ساده و قدرتمند با عرض 16 ، طول 24 و ارتفاع 12 متر، نه تنها محل عبادت، بلكه مركزي براي اجتماعات يهوديان است. اين سازه ي جديد شامل سالن انتظار، محراب، سالن همايش، مدرسه، بخش اداري، مركز روزانه مراقبت از كودكان و فضاي بازي نيمه بازيست كه بر روي دفاتر قرار گرفته است و همگي به استثناي محراب كنيسه به صورت قائمه بر روي پلان قرار گرفته اند.

محراب كنيسه در يك محور مورب و قطري در گوشه جنوب شرقي ساختمان قرار دارد و به سمت بيت المقدس جهت گرفته است ؛ در همين گوشه نورپردازي منحصر بفردي از دو نما بوجود آمده است. 600 قطعه با سيستم برش آب با فشار بالا از سنگ هاي نما بريده شده است تاالگوي شطرنجي و زيبايي از ستاره داوود را براي روشن كردن اين زيارتگاه تورات ايجاد كنند.

ادامه عکسها در ادامه مطلب ...

ده نكته برای شهرهای قابل زندگی: درس هایی از سنگاپور

ده نكته برای شهرهای قابل زندگی: درس هایی از سنگاپورده نكته برای شهرهای قابل زندگی: درس هایی از سنگاپور
هم زمان با گسترش روز افزون جمعيت شهري، مردم براي جستجوي فرصت هاي اقتصادي به مراكز شهري مهاجرت مي نمايند؛ تا به تحرك اجتماعي، دسترسي به مراكز تحصيلي و آموزشي، منابع بهداشتي و شغل هاي بهتر دست يابند. كشورهاي جهان سوم، با ملاحظاتي انديشمندانه در طراحي اين پايتخت هاي جديد شهرنشيني، مي توانند به اين جهش ناگهاني جمعيت و رو به رشد، رسيدگي نمايند.

روند افزايش جمعيت در بعضي از شهرها تا به حدي افزايش يافته است، كه چنين تراكم بالايي در تاريخ شهرنشيني، ديده نشده است.افزايش رده بندي شهرها به مگا شهر و مشكلاتي كه چنين تراكم جمعيتي با آن روبه روست، نشان دهنده ي اين واقعيت مي باشد كه شهرهاي ما به نقطه اشباع رسيده اند و نياز مبرمي به حل اين مسائل خواهند داشت.

سنگاپور، كشوري جزيره اي در اقيانوس آرام آسيايي، سومين كشور متراكم دنياست.سال گذشته، با همكاري مركز شهرهاي قابل زندگي و موسسه زمين شهري، اجلاسي از برنامه ريزان برجسته و سياست گذاران، جهت بحث و گفتگو پيرامون مراحل توسعه ي سنگاپور، در پاسخ به رشد اخير جمعيت شهري خود، برگزار گرديد. نتيجه اين كنفرانس، فهرستي از ده نكته مي باشد تا با كمك آن، سنگاپور به شهري در عين حال بسيار متراكم اما قابل زندگي تبديل گردد.

مهم ترين اصل در موفقيت سنگاپور در دورانديشي پيش از طراحي شهرهاي جديدش، استفاده از استراتژي " مردم محوري " ( نخستْ، مردم ) خواهد بود. پاتريك ال فيليپ، از موسسه زمين شهري، مي نويسد : " راه حل تشخيص شهرهاي موفق در اين كوشش و كشمكش، پاسخ به اين سوالات است؛ چگونه، چه چيزي و در كجا بسازيم تا با اين تغييرات كنار بياييم : بازسازي سيستم سرمايه گذاري، تغيير هزينه هاي انرژي، جمعيت و تغييرات جمعيتي، تغيير نيازهاي خانه سازي و پيشرفت در تكنولوژي. "

اين فهرست، نشان دهنده ي چگونگي استفاده ي سنگاپور از چالش انفجار جمعيت شهرنشيني و تبديل آن به فرصتي براي ايجاد يك محيط زندگي و كار جذاب و سرزنده مي باشد. قدرت اين تحقيق در اينست كه اين نكات، قابل اجرا، موجه و قابل بسط در جوامعي با تحول سريع در ساخت محيط، در مقابل رشد سريع جمعيت شهرنشيني، مي باشد.

نكته 1 : برنامه ريزي بلند مدت جهت رشد و نوسازي

پايه گذاري اهداف بلند مدت و ميان مدت، به پايا ساختن موقعيت شهر، در ميان تغييرات جمعيتي و نوسان شرايط اقتصادي، كمك بسزايي مي نمايد. با همكاري برنامه ريزان شهري و سازمان هاي دولتي، يك شهر مي تواند، باني ِ سياست هاي زمين پاسخگو و كنترل توسعه گردد كه با ادامه ي اين برنامه ها، جوابگوي نيازهاي در حال تغيير ِ جامعه و اهداف كلي يك شهر باشد. تصميمات اوليه طراحي هوشمند، مي تواند چارچوبي براي يك مدل " شهر قابل زندگي " را ايجاد كند.

نكته 2 : پرورش تنوع و جامعيت

تنوع و گوناگوني، نفعي فرهنگي براي شهرها مي باشد و محيط هاي شهري را بدل به فضاهايي جذاب و منحصر بفرد براي زندگي مي گرداند. همچنين، فرصت هاي شغلي متعددي نيز در طراحي متنوع و جامع، به عنوان يك هدف، به وجود مي آيند. طراحي جهت كاربري هاي متنوع و چندگانه و انعطاف پذيري در استفاده از زمين، جوامع را جهت عدم اتكاي منحصر بر صنعت براي حل مسائل اقتصادي، تضمين مي نمايد. در حالي كه، تنش هاي فرهنگي به علت عدم تحمل، در بعضي از جوامع به وجود مي آيند، اين نوع طراحي، تنوع امكانات و منابع را در ميان گروه هاي مختلف اقتصادي و فرهنگي نيز، تضمين مي نمايد.

نكته 3 : نزديكي بيشتر با طبيعت

يك جزء كليدي و پر اهميت جهت شهرهاي قابل زندگي، سلامت محيط زيست مي باشد. اين نكته بر نياز ِ شهر براي اختصاص جهت فضاهاي سبز، بدنه هايي از آب، پارك ها و مكان هاي طبيعي جهت تفريح و سرگرمي، تاكيد مي نمايد. فراواني فضاهاي سبز، خودْ راهي ست طبيعي جهت كنترل كيفيت هوا و درجه حرارت كه مي توانند از اثر جزيره بر آسفالت و بتن پديد آيند.

نكته 4 : توسعه مقرون به صرفه و همسايگي هاي چندگانه

طراحي جوامع خودكفا و محلات فشرده، اضطراب بودن در شهرهاي بزرگ را كم مي نمايند و دسترسي به امكانات مشترك را فراهم و باعث ثبات بيشتر در پيوستگي جامعه مي گردند. كاربري هاي چندگانه، همچنين بر تنوع اجتماعي و اقتصادي جامعه مي افزايد و اهداف نكته 2 را نيز تقويت مي نمايد.

نكته 5 : تغيير فضاهاي عمومي بدون استفاده

در كناره هاي مكان هاي عمومي و زير ساخت هاي شهري، فضاهاي بلا استفاده و هدر رفته ي زيادي وجود دارد. استفاده ي بهينه از اين فضاها، فرصت هاي منحصر بفردي براي انواع گوناگون توسعه ، فراهم مي سازد. اين فضاهاي عمومي بالقوه را مي توان جهت اضافه نمودن به سرزندگي شهر، توسعه بخشيد.

نكته 6 : اولويت بندي گزينه هاي حمل و نقل سبز و ساختمان ها

توسعه ي زيرساخت هاي حمايتگر و تقويت كننده ي حمل و نقل سبز، به كم كردن وابستگي و مصرف انرژي، كمك شاياني مي نمايد و اين امر، به توسعه منابع آگاه و پيش بيني استراتژي هاي رشد نيازمند مي باشد. برخي از اين سياست ها شامل گسترش حمل و نقل عمومي و ايجاد پياده روهايي امن و قابل دسترس مي باشد.

نكته 7 : كاستن از تراكم با تنوع و اضافه كردن مرزهاي سبز

سنگاپور، با اتخاذ يك استراتژي در منطقه بندي، به تشويق توسعه چندگانه با استفاده از مجاورت ساختمان هايي با ارتفاع هاي متفاوت نموده است. ايجاد اين خط آسمان متنوع مي تواند در افزايش صميميت خيابان ها و اجتناب از بوجود آمدن دالان هاي باريك در امتداد خيابان هايي با آسمان خراش هاي بسيار، موثر باشد. اين منطقه بندي مركب، خودْ مي تواند مشوقي در بوجود آوردن كاربري هاي چندگانه باشد.

نكته 8 : فضاهاي فعال جهت ايجاد امنيت بيشتر

پروژه هاي مسكن عمومي با ارتفاع زياد، اقدام به افزايش ديد بر خيابان ها مي نمايند تا با ايجاد اصل " چشمان همسايه ها بر شماست " امنيت همسايگي ها را به طور موثرتري از اصل اقتدار و امنيت افزايش بخشند. اين روش مي تواند يك سيستم طبيعي و فراگير از اعتماد را ميان همسايه ها و جوامع فراهم نمايد.

نكته 9 : ارتقاء راه حل هاي نوآورانه و غير متعارف

راه حل مشكلات شهري در شهرهايي با موقعيت خاص، تشويق در استفاده از روش هاي نوين و مبتكرانه، همراه با توجه به مديريت منابع و كنترل استفاده از زمين مي باشد.

نكته 10 : مشاركت مردمي، عمومي و خصوصي

پيشرفت نياز به همكاري دارد. مشاركت اين سه گروه مي تواند تضميني بر حل مشكلات گوناگون و پاسخي بر نگراني ها باشد. اين همكاري ِ عرصه هاي عمومي و خصوصي، دولت و شهروندان، حق مالكيت شهري را تضمين مي نمايد و تقاضاي توسعه شهر را يكپارچه و همگاني مي سازد.
 	 ده نكته برای شهرهای قابل زندگی: درس هایی از سنگاپور ده نكته برای شهرهای قابل زندگی: درس هایی از سنگاپور

فضاهاي شهري سنگاپور،برای بزرگتر دیدن عکسها روی آن کلیک کنید

ده نكته برای شهرهای قابل زندگی: درس هایی از سنگاپورده نكته برای شهرهای قابل زندگی: درس هایی از سنگاپور

فضاهاي شهري سنگاپور،برای بزرگتر دیدن عکسها روی آن کلیک کنید

ده نكته برای شهرهای قابل زندگی: درس هایی از سنگاپورده نكته برای شهرهای قابل زندگی: درس هایی از سنگاپور

فضاهاي شهري سنگاپور،برای بزرگتر دیدن عکسها روی آن کلیک کنید

ابر ماکت ها ...!

توسط: عصر معماری در 24 مهر 1392
بهترین ماکت معماریبهترین ماکت معماری

برای بزرگتر دیدن عکسها روی آنها کلیک کنید

بهترین ماکت معماریبهترین ماکت معماری

برای بزرگتر دیدن عکسها روی آنها کلیک کنید

بهترین ماکت معماریبهترین ماکت معماری

برای بزرگتر دیدن عکسها روی آنها کلیک کنید

بهترین ماکت معماریبهترین ماکت معماری

برای بزرگتر دیدن عکسها روی آنها کلیک کنید

بهترین ماکت معماریبهترین ماکت معماری

برای بزرگتر دیدن عکسها روی آنها کلیک کنید

بهترین ماکت معماریبهترین ماکت معماری

برای بزرگتر دیدن عکسها روی آنها کلیک کنید


ادامه عکسها در ادامه مطلب ...

جلسه اول درس کارگاه مصالح و ساخت

توسط: عصر معماری در 15 مهر 1392
جلسه اول درس کارگاه مصالح و ساخت مورخ 1392/07/13
در بخش اول با رویکرد تفهیم حجم شناسی،ترسیم گسترش احجام ساده و پیچیده آغاز شد و دانشجویان در این جلسه با ترسیم گسترش احجام ابتدایی و ساده آشنا شدند.

عکس های زیر بخشی از این فعالیت ها را نشان میدهد

تمرین جلسه اول درس کارگاه مصالح و ساختتمرین جلسه اول درس کارگاه مصالح و ساخت

برای بزرگتر دیدن عکسها روی آنها کلیک کنید

تمرین جلسه اول درس کارگاه مصالح و ساختتمرین جلسه اول درس کارگاه مصالح و ساخت

برای بزرگتر دیدن عکسها روی آنها کلیک کنید

تمرین جلسه اول درس کارگاه مصالح و ساختتمرین جلسه اول درس کارگاه مصالح و ساخت

برای بزرگتر دیدن عکسها روی آنها کلیک کنید

تمرین جلسه اول درس کارگاه مصالح و ساختتمرین جلسه اول درس کارگاه مصالح و ساخت

برای بزرگتر دیدن عکسها روی آنها کلیک کنید

"موزه ای برای شیطنت کودکانه!"

توسط: salaran در 6 مهر 1392
گروه ژاپنی معماری "تروفو" ایده خلاقانه ای برای آشنایی بچه ها با هنر به کار برده است، یک محوطه بازی به شکل موزه.در این نمایشگاه آثار مشهور نقاشی کلاسیک به گونه ای کپی شده اند که بچه ها علاوه بر اجازه دست زدن به آن ها، قادر خواهند بود بخشی از تابلوی نقاشی باشند! برای علاقمند کردن کودکان به موزه رفتن اجازه هر گونه شیطنتی به آن ها داده شده، بچه ها اجازه دارند تابلوها را وارونه کنند، از راهروهای مخفی پشت تابلوها عبور کنند و در محوطه نمایشگاه بدوند. این زمین بازی فوق العاده در توکیو روزانه پذیرای کودکان زیادی است.

"موزه ای برای شیطنت کودکانه!"

"موزه ای برای شیطنت کودکانه!"

"موزه ای برای شیطنت کودکانه!"


ادامه عکسها در ادامه مطلب ...

Nhabeo House

توسط: salaran در 22 شهریور 1392
طراحی: تراینهویتا و همکاران ، (Trinhvieta and architects)
محل سکونت: شهر هوچیمین در کشور ویتنام
نظارت و اجرا: تراینهویتا و همکاران ، (Trinhvieta and architects)
مهندس سازه: نگوین چی تام
طراح داخلی: کواچ واین
مساحت: 80 متر مربع
سال ساخت بنا: 2009
عکس: اوکای هیرویوکی

[center]Nhabeo House

Nhabeo House

Nhabeo House

Nhabeo House


ادامه عکسها در ادامه مطلب ...

معرفی یک وب سایت عالی در زمینه پرسش و پاسخ دانشجویان معماری


در اینجا میخواهم به معرفی وب سایت شخصی دکتر سعید سعیدی پور بپردازم که بیشتر از شخصی بودن جنبه عام بودن آن مورد نظر قرار میگیرد.در این وب سایت به تمامی پرسش های شما دانشجویان معماری پاسخ داده میشود.سولاتی نظیر منابع کنکور های مقاطع مختلف،منابع آزمون نظام مهندسی کشور و تحصیلات در خارج از کشور پیش تر در این وب سایت قرار گرفته که شما عزیزان میتوانید با مراجعه به منوی بالای صفحه یا منوی سمت راست آنها را دنبال کنید.همچنین فرمی برای سوالات اختصاصی تر در صفحه اول وب سایت قرار دارد که با درج سوال خود در آن میتوانید پاسخ آن را دریافت کنید.
نشانی سایت : برای ورود اینجا کلیک کنید

تصویری از وب سایت دکتر سعید سعیدی پورتصویری از وب سایت دکتر سعید سعیدی پور


صفحه اول وب سایت دکتر سعید سعیدی پور

تعریف معماری از دیدگاه بزرگان معماری

دکتر صارمی:

آثار معماری مجسمه های بزرگ کره زمین اند.


بهرام شیر دل:

فکر من در معماری و شهر سازی ،قابل انعطاف کردن فضاهاست.به گونه ای که جوابگوی تفاوتهای بیشماری باشد.انسان با گذشت زمان،افکار و خصوصیاتش تغییر می کند،معماری نیز باید اینچنین باشد

کامران افشارنادری :

معماری انتظامی است با طبیعتی پیچیده که مباحث مختلف از فلسفه و جامعه شناسی تا ریاضیات و تکنولوژی در آن مطرح می باشند.معماری به دلیل ارتباط مستقیم با زندگی عینی انسان ها، مملو از عناصر و فضاهایی است کهدارای معنای عمیق فرهنگی و القا کننده احساساتی بسیار قوی می باشد. معماری بحث طراحی فرم است و نیازمند آن است که بین تأثیرات لحظه ای حسی و ادارک پایدار فضای هستی، تعادل برقرار کند. معماری هنر به نظم آوردن فضا است

سید هادی میرمیران :

معماری رد زمان است بر فضا . معماری فقط فضاست . حجم هم فضاست . حجم را اگر از بیرون نگاه کنیم یک نوع فضا می شود . ما معماری را با حجم می بینیم و با فضا درک می کنیم .


حسین سلطان زاده:
معماری تنها هنری است که می توان آن را بازتاب گستردة فرهنگ جامعه دانست و از جمله تخصص هایی است که از دانش ها، فنون و هنرهای گوناگون ترکیب شده است

منصور فلامکی:

معماری یک پدیده ایست که برای زاده شدنش بذری لازم است و برای پروراندنش باید تغذیه شود،به هرکجا زاده شود،به رنگ خاک و به طعم آب همانجا در می آید و با گذر زمان میمیرد و اگر دگرگون نشود،به تعالی نمی رسد. و در حقیقت امر،معماری می تواند ترجمان اندیشه ها و سلیقه ها و نیازهای انسانی شناخته شود که در لحظه ای خاص در زندگی دست به گل برده وبا آفرینش شکلی معین ،به بیانی مطلق ،به همان روزی که ساخته سخن گفته است.

داراب دیبا:

* معماری همیشه آینة انسان و آرزوهایش بوده است.* زبان بیان معماری های جهان بر هندسه استوار است.

* معماری در بخش دریافت وجودی خود (احساس و ادراک انسان از معماری) نیاز به مقدماتی دارد که هندسه از طریق جاگذاری تناسبات کوچک و بزرگ نسبت به مکان و مرکز معین ضمن رشد اعداد آن را فراهم می کند.* در معماری تعادلی موزون، بین ساختمان و محیط طبیعی آشکار است و همانند یکی از موجودات طبیعت با آن همنفس و همدلی صورت گرفته است.* معماری، انتقال دهنده معنی است و نه شکل.


لطیف ابوالقاسمی:

معماری بازتاب اندیشه ها و مباحث انسانی است.


عبدالحسین نقره کار:

(تعریف اجمالی): ساماندهی فضا،متناسب بانیازهای مادی و روحی انسانها.

(تعریف تشریحی): باز آفرینی و ساماندهی فضا،با عوامل مادی و صوری،متناسب با نیازهای مادی و روحی انسانها و در جهت صیرورت آنها.

دکترنوحی:

منظور از معماری در حال حاضر عبارتست از اشغال فضا بوسیله ی بناها و ملحقات ابنیه یا ایجاد هویت در فضا بوسیله بناها و ملحقات آن یا ساماندهی فضای زیست، که طبق این تعریف رشته ایست هنری،علمی،فنی و انسانی بطوری که با تمام این رشته ها سر و کار داشته،آگاهانه و غیر آگاهانه که در رابطه و تأثیر متقابل با آنها واقع می شود،یعنی تمام مقوله ها و امور فوق الذکر در جریان سیر تحولات اجتماعی تأثیر آگاهانه و غیر آگاهانه خود را روی ساماندهی فضای زیست به جاگذاشته ومتقابلاً فضای زیست بطور مستقیم و غیر مستقیم روی سایر امور اثر می گذارد.لهذا کار طراحی با تمام امورو مقوله ها و مباحث علمی ، هنری (فلسفی)و فنی سر و کار داشته است.


ادامه تعاریف از همه بزرگان معماری در ادامه مطلب ...


راهنمای تحصیل در اروپا


عصر معماری در تلاش است جهت آشنایی شما دانشجویان و فارق التحصیلان رشته معماری از نحوه اخذ پذیرش از دانشگاه های معتبر جهان به معرفی کشورهای دانشجو پذیر و مراکز علمی آنها بپردازد.لذا دامنه معرفی این کشور ها در سایت به مرور زمان افزایش خواهد یافت.همچنین نظرات شما در انتهای مطالب قابل بحث و برسی خواهد بود
(مانند انجمن های گفتگو)،پس چنانچه سوال و یا نکته ای در خصوص هر کشور دارید در قسمت نظرات (قسمت نظرات در انتهای هر مطلب قرار دارد) عنوان نمایید تا دیگران و ما به شما کمک کنیم.همچنین جهت عضویت رایگان در وب یات ما از اینجا اقدام به عضویت نمایید.(عضویت در سایت دسترسی شما را به بخشهای متنوع و دانلود فیلم ها و مستندها میسر میسازد).

تحصیل در آلمان

تحصیل در انگلستان

تحصیل در اتریش

تحصیل در سوئد

تحصیل در فنلاند

اولین کنفرانس معماری و فضاهای شهری پایدار

اولین کنفرانس معماری و فضاهای شهری پایداراولین کنفرانس معماری و فضاهای شهری پایدار

برای بزرگ تر دیدن عکس روی آن کلیک کنید


اولین کنفرانس معماری و فضاهای شهری پایدار
جهت اطلاعات بیشتر به وب سایت همایش مراجعه نمایید.

آشنایی با برج میلاد،تهران

برج میلاد بلندترین آسمان‌خراش ایران و ششمین برج مخابراتی بلند در جهان است.
این برج مخابراتی و چندمنظوره، در مجموعه مرکز ارتباطات بین المللی تهران، در شمال‌غربی شهر تهران، میان تپه‌ای با مساحت تقریبی ۱۴ هکتار واقع در جنوب شهرک‌قدس و شمال کوی‌نصر در منطقه ۲ شهرداری تهران قرار دارد.
این سازه که به خاطر ارتفاع بلند و شکل ظاهری متفاوتش، تقریباً از همه جای تهران نمایان است، یکی از نمادهای پایتخت به شمار می‌آید.
ارتفاع برج میلاد 435 متر است که پس از برج توکیو اسکای تری ژاپن با 634 متر ارتفاع، برج گوانگژو و سیجسین گوانگژو چین با 605 متر ارتفاع، سی‌ان تورنتو کانادا با 553 متر ارتفاع، برج مسکو با 540 متر ارتفاع و برج اورینتال شانگهای چین با 467 متر ارتفاع در مکان ششم برج‌های مخابراتی جهان قرار دارد.
برج میلادبرج میلاد

برای بزرگ دیدن عکسها روی آنها کلیک کنیدبرای توضیحات کامل این بنا و دیدن تمامی تصاویر از این برج به ادامه مطلب مراجعه نمایید ...!

خانه مسافرتی !

الگا کالوجینا طراح خانه‌ای کوچک است که تمام امکانات رفاهی را برای یک خانواده 6 نفره به مدت یک هفته تامین می‌کند. این خانه بسیار مناسب مسافرت‌های کوتاه‌مدت است.
خانه مسافرتی بلوم فقط با استفاده از انرژی‌های تجدیدپذیر کار می‌کند.
این خانه مجهز به باتری‌های خورشیدی، تنظیم‌کننده‌های خورشیدی درجه حرارت هوا و آب، فیلترهای تصفیه آب، دستگاه سوخت آرام و سیستم غبارزداست.
اتاق‌نشیمن شامل راهرو ورودی، سه مبل دو نفره و قسمت مخصوص ناهارخوریست.
آشپزخانه کاملا مجهز بوده، دارای تمام تجهیزات لازم است.
به منظور افزایش فضای داخلی، بلوم قابل وصل به سایر خانه‌های مشابه است.
به نظر سازنده، این خانه قابل حمل برای اقامت 6 نفر به مدت 3 تا یک هفته مناسب است.
معماری خانه مسافرتی !معماری خانه مسافرتی !

برای بزرگ دیدن عکسها روی آنها کلیک کنید

معماری خانه مسافرتی !معماری خانه مسافرتی !

برای بزرگ دیدن عکسها روی آنها کلیک کنید


برای دیدن تمامی تصاویر از این ساختمان به ادامه مطلب مراجعه نمایید ...!

معماری کلینیک لو روو

کلینیک لو روو کلولند، مرکز درمان و تحقیق بیماری‌های حاد عصبی است که توسط فرانک گهری طراحی و در لاس‌وگاس ساخته شده است.
نمای فولادی و منحصر ساختمان، آن را از سایر نما‌ها متمایز می‌کند. کلینیک چهار طبقه دارای دفاتر مختلف پزشکی، اتاق انتظار و فضای تحقیقاتی است.
این مرکز 100 میلیون دلاری شامل دو قسمت است که به وسیله یک محوطه با هم در ارتباطند.
در قسمت شمال ساختمان، مرکز تحقیقات و بیمارستان قرار دارد و بخش جنوبی برای تامین بخشی از هزینه‌های تحقیقاتی به مراسم مختلف مانند ازدواج و میهمانی‌های خاص اختصاص یافته است.

معماری کلینیک لو روومعماری کلینیک لو روو


برای بزرگ دیدن عکسها روی آنها کلیک کنیدبرای دیدن تمامی تصاویر از این ساختمان به ادامه مطلب مراجعه نمایید ...!

آشنایی با معماری مهدکودکی در کلمبیا

مهدکودک Timayui با معماری منحصر به فرد در شهر سانتا مارتا کشور کلمبیا قرار دارد .
این مهدکودک با معماری پست مدرن، تک رنگ با کلاس‌هایی پوشیده از موزاییک به خوشه‌هایی مدولار در اطراف حیات مثلثی شکل، گروه بندی شده است.

معمار این بنا el Equipo de Mazzanti نام دارد و این مهد را به عنوان یک پروژه باز طراحی کرده به این امید که فرمت آن در جوامع دیگر نیز تکرار شود.
سه بلوک بتنی کوچک، مدل طرح را تشکیل داده‌اندد که دارای حمام، دو کلاس درس و یک اتاق انعطاف‌پذیر باز که هر یک در اطراف به یک حیاط مرکزی مانند و گلبرگ‌های گل احاطه شده‌اند.
خوشه‌ها به گونه‌ای جهت‌گیری شده‌اند که تهویه طبیعی و نور روز را به حداکثر می‌رسانند در حالی که هر یک از بلوک‌ها، دارای سقف مخروطی نامتقارن است.

معماری مهدکودکی در کلمبیامعماری مهدکودکی در کلمبیا


برای بزرگ دیدن عکسها روی آنها کلیک کنیدبرای دیدن تمامی تصاویر از این ساختمان به ادامه مطلب مراجعه نمایید ...!

آشنایی با ساختمان داکوتا - آمریکا

این ساختمان قدیمی که در منطقه منهتن شهر نیویورک قرار دارد، محل زندگی بسایری از چهره‌های سرشناس آمریکایی بوده است.
ساختمان داکوتا توسط معمار آمریکایی به نام هنری هادنبرگ طی سال‌های 1880 تا 1884 طراحی و ساخته شده است.
وی که از معماران مشهور آن زمان آمریکا بود، این ساختمان را به شکل حرف U که در آن زمان نوع خاصی از معماری قرن 18 میلادی بود، طراحی کرد.
ساختمان داکوتا در نزدیکی پارک مرکزی نیویورک قرار دارد و به نوعی از جمله جاذبه‌های دیدنی این شهر نیز شناخته می‌شود.
البته بیشتر شهرت این ساختمان به خاطر قدمت تاریخی آن و ساکنین معروف و مشهوری است که در آن زندگی کرده و یا می‌کنند. افراد مشهوری همچون بونو و همسرش اَلی هیوسن، چارلز هنری فورد، جان لنون، استینگ و خیلی‌های دیگر.
جان لنون، خواننده مشهور انگلیسی گروه بیتلز، مدتی در این خانه زندگی می‌کرد و سرانجام جلوی همین ساختمان به ضرب گلوله کشته شد.

معماری ساختمان داکوتا،منهتن،امریکامعماری ساختمان داکوتا،منهتن،امریکا

برای بزرگ دیدن عکسها روی آنها کلیک کنید


برای دیدن تمامی تصاویر از این ساختمان به ادامه مطلب مراجعه نمایید ...!

قطب علمی فناوری معماری دانشگاه تهران، تالار میزبانی کنسرسیوم های آموزشی لوکس

این روزها، اعلان دوره های تخصصی توسط نهادهای مرتبط با معماری با ترکیبات عجیب اسامی پرطمطراق، یکی از مهمترین دسته از اخبار معماری، است. فارغ از کنجکاوی پیرامون علل شیوع چنین برنامه هایی در ایران – که در این روزهای تابستانی با تورهای مسافرتی دوبی و آنتالیا رقابتی نفس گیر برگزار می کنند- نحوۀ اعتمادسازی این نهادها برای مشتریان احتمالی و نیز استراتژی های متفاوت برگزارکنندگان در اینباره، موضوعی قابل بررسی است.

در حالی که بسیاری از مؤسسات خصوصی آموزشی برای اطلاع رسانی و اعتمادسازی پیرامون برنامه های آموزشی خود، مجبور به صرف هزینه های هنگفت و تبلیغات گسترده هستند، سیستم های آموزشی پیچیده تری نیز در عرصۀ آموزش تخصصی مشغول به فعالیت هستند که به دلیل دسترسی به امکانات خاص، نیازی به رقابت با سایرین احساس نمی کنند.
قطب علمی فناوری معماری دانشگاه تهران، با رویکرد پژوهش های کاربردی و نیز بازنگری در امور کلان آموزش معماری به منظور کمک به وزارت آموزش عالی در اواخر دهۀ هشتاد شروع به فعالیت نمود. اما امروز به نظر می آید که حضور در بازار پر رونق آموزش های تخصصی، اولویت مهمتری برای مدیریت قطب علمی فناوری محسوب می شود.
گزارش حاضر، نگاهی دارد به انواع برنامه های جاری قطب علمی فناوری معماری دانشگاه تهران که تحت مدیریت دکتر حامد مظاهریان به فعالیت خود ادامه می دهد.

دوره های آموزش معماری داخلی، تور تفریحی تابستانی برای اساتید داموس
به نظر می آید قصۀ حضور اساتید آکادمی داموس در ایران به حدود سال 1389 برگردد. اولین دوره طراحی داخلی، به میزبانی مرکز آموزش بین المللی کیش در جزیرۀ کیش برگزار شد. سایر دوره ها با همکاری قطب علمی فناوری معماری دانشگاه تهران و میزبانی پردیس هنرهای زیبای دانشگاه تهران برگزار شده است. در کنار دوره های فوق، دوره های مربوط به مد و جواهرآلات نیز تحت آموزش اساتید این آکادمی، البته در "مرکز آموزش و توسعه فرهنگی دانشگاه تهران" (نهاد متولی رسمی برگزاری دوره های آموزشی آزاد با تسهیلات ویژه برای دانشجویان) نیز برگزار شده است.
مهدی اصل فلاح، فارغ التحصیل کارشناسی ارشد طراحی صنعتی از دانشگاه تهران که در وبسایت شخصی اش، خود را مشاور آموزشی و نماینده رسمی آکادمی طراحی داموس ایتالیا در ایران معرفی می کند، مسؤلیت اصلی برگزاری این برنامه ها را بر عهده دارد. برنامه هایی که هیچگاه از طریق وبسایت رسمی آکادمی داموس اطلاع رسانی و معرفی نشده اند. فهرست دوره های تابستانی داموس از طریق این لینک قابل دسترسی هستند. وی تا پیش از اعلام همکاری قطب علمی فناوری با چنین دوره های معماری داخلی، برنامه های تحت مدیریت خود را با همکاری پردیس بین المللی آموزش بین المللی کیش برگزار می کرده است. هم اکنون نیز کلیۀ پرداخت های مالی متقاضیان شرکت در سومین مدرسۀ تابستانی معماری داخلی که در شهریور سال جاری انجام می شود، به حساب شخصی ایشان واریز می شود. البته روال معمول چنین برنامه های در پردیس هنرهای زیبا و قطب علمی فناوری این است که پرداخت ها به حساب "عواید غیر قابل برداشت پردیس هنرهای زیبای دانشگاه تهران" انجام شود.
این در حالی است که قطب علمی و فناوری نه تنها بانی و طراحی این دوره ها نبوده؛ بلکه هیچ نقش کلیدی و تخصصی مؤثری در این دوره ها ایفاء نمی کند و فقط میزبان برنامه ها است. شایان ذکر است رشتۀ طراحی داخلی در دانشگاه تهران، علیرغم آنکه زمان زیادی از تأسیس آن نمی گذرد، از اساتید ایرانی مجرب بهره مند است.
موضوع دیگر در مورد این دوره ها، تغییرات متعدد طول دوره و هزینۀ شرکت در این دوره ها بوده است که استاندارد بودن آنها را با تردید مواجه می کند. مطالعۀ جدول زیر برای مقایسۀ برخی از پارامترهای کلی این دوره ها مفید به نظر می رسد.

تورهای معماری و مبالغ سنگین آنتورهای معماری و مبالغ سنگین آن


ادامه متن را در ادامه مطلب دنبال کنید ...

کاخی که آغل احشام شده است!

کاخی که آغل احشام شده است!کاخی که آغل احشام شده است!


در فاصله 33 کیلومتری از شهر زواره و با حرکت به سمت شرق می‌توان به روستای سرهنگ آباد در دهستان سفلای زواره رفت. دیدن این روستا که لباسی سبز بر تن کرده آن هم در دل کویر بی‌شک باعث تعجب هر گردشگری خواهد شد.
به گزارش ایسنا، در زواره، موقعیت جغرافیایی ویژه روستای سرهنگ آباد، طراوت و سبزی آن باعث شده که از دیرباز این روستا به عنوان منطقه‌ای ییلاق نشین در شهرستان اردستان مورد توجه قرار گیرد. در سال‌های گذشته جمعیت زیادی در این روستا ساکن بودند، اما هم‌اکنون سکنه این روستا به تعداد انگشتان دست هم نمی‌رسد.
در میان این روستای تقریبا خالی از سکنه آنچه بیشتر از هر چیزی نظر هر بیننده‌ای را به سوی خود جلب می‌کند، عمارت چهلستون آن است که زمانی برای خود دارای جذابیتی خاص بوده، اما در حال حاضر تنها چیزی که از آن مانده مخروبه‌ای بیش نیست و زمان زیادی دیگر طول نخواهد کشید که مابقی این عمارت نیز فرو خواهد ریخت.

نویسنده کتاب جغرافیای تاریخی زواره با اشاره به قدمت تاریخی این کاخ گفت: این باغ توسط سرهنگ مصطفی قلی‌خان سهام السلطنه اول عرب عامری از امرا و خوانین اردستان در دوره سلطنت ناصرالدین شاه قاجار در مدتی نزدیک به پنچ سال توسط ده‌ها معمار، کاشی‌کار، سنگ‌کار، گچ‌کار، نجار و آینه‌کار اصفهانی و با الهام گرفتن از چهلستون اصفهان در مساحتی حدود 10 هزار مترمربع ساخته شد و در سنگ نوشته‌ای که در گذشته در ایوان شاه‌نشین این باغ وجود داشته، پایان ساخت آن سال 1300هجری قمری ذکر شده است.
محمد عظیمی در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاری دانشجویان ایران(ایسنا) در زواره، اظهار کرد: این کاخ در واقع تلفیقی از عمارت عالی قاپو و چهلستون اصفهان است و سر در ورودی آن با الهام گرفتن از خانه بروجردی‌های کاشان ساخته شده، اما بی‌توجهی مسوولان به این عمارت باعث شده تا این بنای زیبا و تاریخی با سرعت بیشتری به سوی نابودی و تخریب پیش‌ رود، لذا لزوم توجه سازمان میراث فرهنگی و گردشگری برای مرمت و بازسازی این بنا امری کاملا ضروری به نظر می‌رسد.
این محقق و تاریخ شناس زواره اضافه کرد: طبق تحقیقات انجام شده اولین آثار تخریب در این بنا در سال ۱۳۴۸ دیده شد، هرچند در آن زمان ساختمان و استخوان بندی آن سالم به نظر می‌رسیده است، اما عناصر تزئیناتی آن چون گچ‌کاری، کاشی‌کاری، سنگ‌کاری، آینه‌کاری و نقاشی در معرض تخریب قرار گرفتند.
عظیمی تصریح کرد: در سال ۱۳۶۸ یکی از ستون‌ها و قسمتی از سقف ایوان بزرگ فرو ریخته شد و شیشه‌ها، درها و سنگ‌های قیمتی مجموعه به یغما رفت و در سال ۱۳۷۳ بار دیگر قسمت‌هایی از این بنای ارزشمند تاریخی فرو می‌ریزد و در همین زمان روستائیان از این محل به عنوان آغل به منظور نگهداری احشام خود استفاده می‌کنند و در سال 1384 بخش‌های عمده از سقف، دیوارها و کف طبقات عمارت چهلستون فرو ریخت و تزئینات عمارت تخریب و به یغما رفت و در حال حاضر نیز روند این تخریب با سرعت هرچه تمام‌تر به پیش می‌رود.
وی خاطرنشان کرد: محافظت نشدن این بنا از شرایط طبیعی اقلیمی باعث شده که باران و برف در سازه سقف و دیوار نفوذ کرده و همان حداقل تزئینات به‌جای مانده را نیز محو و کم اثر نماید، اما نمی‌توان نقش عوامل انسانی و طبیعی را در تخریب هر چه سریعتر این بنا نادیده گرفت.
به گزارش ایسنا، این کاخ از بناهای تاریخی دوره‌ قاجار بوده و از لحاظ موقعیت تاریخی و جغرافیایی بسیار حائز اهمیت بوده است. هزینه‌ مرمت و بازسازی این مکان بالغ بر 500 میلیون تومان برآورد شده که این اعتبار صرف حداقل استحکام‌ بخشی این کاخ خواهد شد، هم‌چنین مالکان این کاخ حاضر شدند در صورت مرمت این بنا این کاخ را به سازمان میراث فرهنگی واگذار کنند.

اطلاعیه هشتمین همایش نقش معمار با حضور پروفسور نسرین سراجی


اطلاعیه هشتمین همایش نقش معمار با حضور پروفسور نسرین سراجیاطلاعیه هشتمین همایش نقش معمار با حضور پروفسور نسرین سراجی


برای بزرگتر دیدن عکس روی آن کلیک کنید.
قبلی بعدی
بالا
Vietnam Architect In Charge: Trinhvieta-Architects Structural Engineer: Nguyen Chi Tam Interior Desi, آموزشی, احاطه, ادامه, ارتفاع،, افراد, اهمیت روانشناسی در معماری مساجد،روانشناسی مسجد در معماری،روانشناسی در معماری, تابستانی, تصاویر, تمامی, تهران, تهران،, خانه ای در انتظار مرگ, خلاقیت معماری مدرن در سیدنی, دانلود فصلنامه معماری مهراز،شماره اول بهار 1392،مجله مهزار, دانلود فیلم معماری،دانلود مستند معماری،دانلود-فیلم-سخنرانی-Bjarke-Ingels-در-کنفرانس-TED, دومين همايش ملي معماري و شهرسازي اسلامي،کنفرانس های معماری،همایش های معماری, روانشناسی منزل،روانشناسی خانه در معماری،روانشناسی در معماری, ساختمان, سبک شناسی در معماری ایرانی،سبک شناسی معماری, طبیعی, طراحی, عکسها, فناوری, لنون،, مانند, مسابقه بین المللی عکاسی هنسل آلمان, معرفی کاروانسراهای اردبیل, معماری اسلامی، دغدغه شهرسازی, معماری ایرانی اسلامی،بخشی از مقاله معماری ایرانی اسلامی مرز هنر و معنویت،رضا نوروزی معمار،مهندس رضا , مـعـمـاری قـبـل از اسـلام, مهاجرت تحصیلی،مهاجرت،اسکولارشیپ،پذیرش،فاند،دانشگاههای معماری،مرحله اول-پذیرش از دانشگاه, مهندس مرتضی آوینی،معماران برتر ایران،بیوگرافی معماران ایران،بیوگرافی معمار, نمادهای, نمایید, هشتمین همایش نقش معمار با حضور پروفسور نسرین سراجی, همکاری, چارلز, کتاب معماری،دانلود کتاب معماری،دانلود منابع معماری،کتاب دایره المعارف تاریخ آشپزخانه (encyclopedia o, گونه‌ای

نمایش تمامی تگ ها
 

کاربر عزیز
جهت استفاده از تمامی امکانات سایت لطفا در آن عضو شوید
عصر معماری

 
 
مهندس رضا نورزی،معمار و آرشیتکت